รายละเอียดวิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง จังหวัดสกลนคร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
THE DEVELOPMENT OF SCHOOL CURRICULUM ON SOCIAL, RELIGION AND CULTURE GROUP ON THE TOPIC "SAKONNAKHON PROVINCE" FOR PRATHOMSUKSA FOUR STUDENTS.
ชื่อนิสิต สุพัตรา พลศรี
Not Available
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา วิมลรัตน์ จตุรานนท์, ค.ด.สุนทร บำเรอราช, Ed.D.สมโภชน์ อเนกสุขม, กศ.ด.
ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา. บัณฑิตวิทยาลัย
Burapha University. Chonburi (Thailand). Graduate School.
ระดับปริญญาและรายละเอียดสาขาวิชา วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. การศึกษา (หลักสูตรและการสอน)
Not Available
ปีที่จบการศึกษา 2546
บทคัดย่อ(ไทย) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง จังหวัดสกลนคร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร 5 ขั้นตอน คือ การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน การจัดทำสาระของหลักสูตรการประเมินหลักสูตรก่อนนำไปใช้ การทดลองใช้หลักสูตร และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546 จำนวน 28 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดเจตคติต่อการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการพัฒนาหลักสูตร จากการศึกษา ข้อมูลพื้นฐานพบว่า การจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา ที่ผ่านมา มีเนื้อหาบางส่วนไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตหรือท้องถิ่นที่นักเรียนอาศัยอยู่ผลการจัดทำสาระของหลักสูตร ประกอบด้วย 10 สาระ คือ ประวัติความเป็นมาของจังหวัดสกลนครสภาพทั่วไปทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดสกลนคร สภาพการปกครองของจังหวัดสกลนครสาธารณูปโภคและการให้บริการของรัฐ ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว สภาพทางสังคมของจังหวัดสกลนคร ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีกับการประกอบอาชีพ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เมืองสกลนคร บุคคลสำคัญของจังหวัดสกลนคร และงานประเพณีของจังหวัดสกลนคร ผลการประเมินหลักสูตรก่อนนำไปใช้อยู่ในระดับดีมาก ผลการทดลองใช้หลักสูตรผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผลการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ได้มีการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เรื่องจังหวัดสกลนครสูงกว่าก่อนการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยนักเรียนทุกคนมีคะแนนพัฒนาการการเรียนรู้หลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 3. หลังจากนักเรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา เรื่อง จังหวัดสกลนคร นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
บทคัดย่อ(English) Not Available
ภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์
จำนวนหน้าของวิทยานิพนธ์ 279 P.
ISBN 974-382-553-3
สถานที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์
คำสำคัญ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา, กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, จังหวัดสกลนคร
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง© 2009 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ All Rights Reserved.