รายละเอียดวิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ การพัฒนาแบบทดสอบทักษะกรีฑาประเภทลานขั้นพื้นฐานแบบอิงเกณฑ์เน้นกระบวนการสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
The Development of The Process Oriented Criterion-ReferencedTest of Basic Field Athletics Skills for Lower SecondarySchool Students
ชื่อนิสิต ชาลี วัฒนเขจร
Chalee Watanakajorn
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ดร จุฑา ติงศภัทิย์
Dr. Juta Tingsabhat
ชื่อสถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
Chulalongkorn University. Bangkok. (Thailand). Graduate School.
ระดับปริญญาและรายละเอียดสาขาวิชา วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. ครุศาสตร์ (พลศึกษา)
Master. Education (Physical Education)
ปีที่จบการศึกษา 2538
บทคัดย่อ(ไทย) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบทดสอบทักษะกรีฑาประเภทลานขั้นพื้นฐานแบบอิงเกณฑ์เน้นกระบวนการ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และประเมินหาความตรง ความเที่ยง ความเป็นปรนัยของแบบทดสอบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนโรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกจำนวน 100 คน โดยวิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง และการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบทดสอบทักษะกรีฑาประเภทหลานขั้นพื้นฐานแบบอิงเกณฑ์เน้นกระบวนการที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 4 ทักษะ คือ การกระโดดสูงท่ากรรไกรทางเฉียง การกระโดดไกลท่ากระตุกเข่า การทุ่มน้ำหนักท่ายืนอยู่กับที่ การขว้างจักรท่ายืนอยู่กับที่ และได้นำแบบทดสอบไปประเมินความตรง ความเที่ยง และความเป็นปรนัย นำผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความตรงตามเนื้อหา ความไวในการสอน ความตรงตามสภาพการณ์คะแนนจุดตัดความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวัด ความเที่ยงในการจำแนกความรอบรู้ความเป็นปรนัยของแบบทดสอบ ผลการวิจัยพบว่า 1. แบบทดสอบทักษะกรีฑาประเภทลานขั้นพื้นฐานแบบอิงเกณฑ์เน้นกระบวนการ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของแบบทดสอบแต่ละทักษะดังกล่าวข้างต้น มีดัชนีความตรงตามเนื้อหา เท่ากับ .93, .87, .87และ .94 ตามลำดับ 2. ความไวในการสอน (ค่าอำนาจจำแนกของแบบทดสอบ) ของคะแนนเฉลี่ยทั่งก่อนและหลังเรียนของแบบทดสอบรวม และแบบทดสอบแต่ละทักษะ มีความ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. ความตรงตามสภาพการณ์ของแบบทดสอบรวมและแบบทดสอบแต่ละทักษะ ดังกล่าวข้างต้นมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ความตรง เท่ากับ .98, .97, .99, .96 และ .96 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4. คะแนนจุดตัดของแบบทดสอสบแต่ละทักษะดังกล่าวข้างต้น เท่ากับ 3, 4, 4 และ 4 5. ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวัดแบบทดสอบ เท่ากับ ('+)(,-) 1.05 6. สัมประสิทธิ์ความสอดคล้องในการจำแนกความรอบรู้ของแบบทดสอบรวม และแบบทดสอบแต่ละทักษะดังกล่าวข้างต้น เท่ากับ .80, .85, .71, .80 และ .79 ตามลำดับ 7. การประเมินความเป็นปรนัยของแบบทดสอบ 7.1 การประเมินของครูพลศึกษา 5 ท่าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสา คัญทางสถิติที่ระดับ .05 7.2 การประเมินระหว่างครูพลศึกษาแต่ละท่านและการประเมินโดย เฉลี่ยของครูพลศึกษาทั้ง 5 ท่าน มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ .94 และ .99 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
บทคัดย่อ(English) The purposes of this research were to develop theprocess oriented criterion-referenced test of basic fieldathletics skills for lower secondary school students and toevaluate the validity, reliability, and objectivity of thetest. The samples of this research were 1OONuannorradiswittayakom Ratchamungkhalapisek students andwere randomized by using the purposive and simple randomsampling techniques. The instrument was the process orientedcriterion-referenced test of basic field athletics skillsconsisting of the scissors style for high jump, the sailstyle for long jump, and the power position for shot put anddiscus throw. The instruments were developed by theresearcher. The validity, reliability and objectivity wereevaluate. The data obtained were analyzed to find contentvalidity, validity of instructional sensitivity, concurrentvalidity, cut off score, standard error of measurement, thereliability of mastery classification and objectivity. The results of the study were as follows : 1. The content validity index in each skill of theprocess oriented criterion-referenced test of basic fieldatheltics skills for lower secondary school students asreferred before was .93, .87, .87, and .94 respectively. 2. The means of validity of instructional sensitivityboth before and after learning of integrated test and skilltest were significantly at .01 level. 3. The correlation coefficients of the concurrentvalidity of the integrated test and skill test as referredbefore were .98, .97, .99, 96, and .96 respectively andstatistically significant at .01 level. 4. The cut off scores of skill test as referred beforewere 3, 4, 4 and 4 respectively. 5. The standard error of measurement of the test was+,- 1.05. 6. The Kappa coefficients of the integrated test andskill test as referred before were .80, 85, .71, .80 and .79respectively. 7. In evaluating the objectivity, 7.1 The evaluation of five physical educationteachers was not significantly different at .05 level. 7.2 The correlation coefficients of the evaluationof each teacher and the average evaluation of five physicaleducation teachers were .94 and .99 and statisticallysignificant at .01 level.
ภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์
จำนวนหน้าของวิทยานิพนธ์ 153 P.
ISBN 974-633-895-1
สถานที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์
คำสำคัญ CRITERION-REFERENCED TEST, FIELD ATHLETICS SKILLS
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง© 2009 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ All Rights Reserved.