รายละเอียดวิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ การนำเข้าซ้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน
Parallel Imports of Goods Bearing The Same Trademark
ชื่อนิสิต อุไรวรรณ ดำรงค์สุนันท์
Uraiwan Damrongsunan
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา รศ ธัชชัย ศุภผลศิริ
Asso.Prof. Dhajjai Subhapholsiri
ชื่อสถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
Chulalongkorn University. Bangkok. (Thailand). Graduate School.
ระดับปริญญาและรายละเอียดสาขาวิชา วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. นิติศาสตร์ (นิติศาสตร์)
Master. Laws (Law)
ปีที่จบการศึกษา 2538
บทคัดย่อ(ไทย) วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ศึกษาถึงการนำเข้าและปัญหาของการนำเข้าซ้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่นประเทศกลุ่มประชาคมยุโรปและในประเทศไทยโดยศึกษากฎหมายและคำพิพากษาของศาลที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาการนำเข้าซ้อนดังกล่าว เพื่อพิจารณาการอนุญาตให้มีการนำเข้าซ้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันในประเทศไทย จากการศึกษาพบว่า การนำเข้าซ้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันในกรณีที่สินค้าซึ่งถูกนำเข้าซ้อนดังกล่าวเป็นสินค้าจริงและใช้เครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้องไม่เป็นการใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ในประเทศไทย การอนุญาตให้นำเข้าซ้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันในประเทศไทย มีผลดีทำให้ราคาของสินค้าที่มีการนำเข้าซ้อนต่ำลง มีสินค้าในตลาดให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อหลายหลากขึ้น ช่วยป้องกันมิให้เจ้าของเครื่องหมายการค้ากำหนดราคาสินค้าที่ผลิตตามอำเภอใจ และตลาดมีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์แต่การนำเข้าซ้อนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันนี้ จะส่งผลกระทบในทางลบแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนและที่ยังไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย ทำให้สูญเสียตลาดหรือส่วนแบ่งตลาดในการจำหน่ายสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันนั้นในประเทศไทยและเจ้าของหรือผู้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าจำต้องเสียค่าใช้จ่ายในการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ในทางการค้าในประเทศไทย ผู้บริโภคอาจได้รับความเสียหายถ้าสินค้าที่ถูกนำเข้าซ้อนมีคุณภาพต่างจากสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันนั้นของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ไม่ได้มาตรฐานหรือเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเมื่อคำนึงถึงหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อดีข้อเสียแล้ว การนำเข้าซ้อนสินค้าที่แท้จริงซึ่งใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันโดยถูกต้องตามกฎหมายจึงควรที่จะกระทำได้ โดยสมควรปรับปรุงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534 ในบางมาตราเพื่อรองรับความชอบด้วยกฎหมายของ การนำเข้าซ้อนดังกล่าว
บทคัดย่อ(English) This thesis studies on parallel imports of goods andproblems of parallel imports of goods bearing the sametrademark in the United States, Japan, The EuropeanCommunities as well as in Thailand through a research onlaws related to parallel imports and court judgments on suchmatter to consider a permission of parallel imports of goodsbearing the same trademark in Thailand. It is found that parallel imports of goods bearing thesame trademark, particularly genuine trademarked goods, isnot regarded as a use of trademark in violation to thetrademark owner's right whose trademark has been registeredin Thailand. A permission of parallel imports of goodsbearing the same trademark in such circumstance has anadvantage in lowering the price of goods that areparallelly-imported, bringing in various kinds of goods forconsumers' choices and preventing a trademark owner from anarbitrarily price-increase and lastly would enhance marketcompetition. However, parallel imports renders anunfavorable effect on trademark owners whose trademarks havebeen registered and have not been registered in Thailand tolose their market and lower their market-shares of goods ofidentical trademarks in Thailand. Moreover, the trademarkowner or their licensee would face with expenses for a legalprotection to safeguard their rights and benefits inThailand. The consumers may be harmed if parallel-importedgoods are different in quality or have low standard or areharmful. Considering the principles of laws on parallelimports and advantages and disadvantages of parallelimports, it concludes that parallel imports of genuine andlegally-trademarked good should be permissible and it isproposed that certain provisions of the Thai Trademark Actof B.E. 2534 be revised to affirm a legality of suchparallel imports.
ภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์
จำนวนหน้าของวิทยานิพนธ์ 182 P.
ISBN 974-632-112-9
สถานที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์
คำสำคัญ PARALLEL, IMPORTS, TRADEMARKED, GOODS
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง© 2009 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ All Rights Reserved.