รายละเอียดวิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น
THE DEVELOPMENT OF A LOCAL CURRICULUM ON ENGLISHLANGUAGE FOR PRATHOM SUKSA SIX STUDENTS UNDER THEJURISDICTION OF THE OFFICE OF KHON KAEN PROVINCIALPRIMARY EDUCATION
ชื่อนิสิต สุดสายใจ ชาญณรงค์
Sudsaijai Channarong
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา รศ ดร สำลี ทองธิว
Asso Prof SumlEd Thongthew Ph D
ชื่อสถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
Chulalongkorn University. Bangkok. (Thailand). Graduate School.
ระดับปริญญาและรายละเอียดสาขาวิชา วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. ครุศาสตร์ (ประถมศึกษา)
Master. Education (Elementary Education)
ปีที่จบการศึกษา 2540
บทคัดย่อ(ไทย) การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นวิชาภาษาอังกฤษในหมวดคำนาม คำคุณศัพท์ คำกริยาวิเศษณ์ คำกริยา คำสรรพนาม และคำแสดงการถาม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น มีวิธีดำเนินการวิจัยดังนี้คือ1) ดำเนินการตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 6 ขั้นตอนได้แก่ขั้นที่ 1 ศึกษารวบรวมข้อมูลพื้นฐาน เพื่อสำรวจหาคำศัพท์ท้องถิ่นที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบเห็น มีความจำเป็น และมีโอกาสได้ใช้ในชีวิตประจำวัน นำไปให้ชาวต่างประเทศตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ขั้นที่ 2 สร้างหลักสูตร โดยนำข้อมูลจากขั้นที่ 1มาปรับเน้อหา ซึ่งยึดรูปแบบและโครงสร้างประโยคจากหนังสือEnglish Is Fun Book IV ขั้นที่ 3 ประเมินความสมบูรณ์ของหลักสูตร ขั้นที่ 4 ปรับปรุงหลักสูตร ขั้นที่ 5 นำหลักสูตรไปใช้และขั้นที่ 6 ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 2) ทดลองใช้หลักสูตรกับโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 3) ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ผลการพัฒนาหลักสูตรมีดังนี้ 1. ผลการทดลองใช้หลักสูตร นักเรียนทุกคนมีค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบประจำบทเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 60 2. ผลการประเมินความคิดเห็นด้านความพอใจ นักเรียนมีความพอใจในกิจกรรมการเรียนการสอนมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย2.88 ด้านประโยชน์ นักเรียนคิดว่าสามารถนำความรู้ที่เรียนไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้มากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย2.58 และด้านความยากง่าย นักเรียนเข้าใจในสิ่งที่เรียนคิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.54
บทคัดย่อ(English) The purpose of this study was to develop a localcurriculum on English Language in the section of noun,pronoun, adjective, adverb and question words forPrathom suksa six students under the jurisdiction ofKhon Kaen Provincial Primary Education. The researchprocedure was: 1) ProcEdding under the concepts ofCurriculum Development procedure as follow: 1.1studying and collecting basic data to obtain Englishwords contacted by Prathom Suksa six students in KhonKaen, necessary and possibility for their daily use.The collected data was verified for validity andreliability. 1.2 Curriculum Construction by using thederived data in accommodation of sentences structureaccording to the English Is Fun Book IV 1.3 CurriculumEvaluating 1.4 Curriculum Improving 1.5 CurriculumImplementing 1.6 Curriculum Revision 2) Experimentationof the curriculum to the group of the experimentalstudents. 3) Curriculum Revision. The results were. 1. After teaching, the students in experimentalgroup had passed the test with averaged higher than theset criteria of 60 % 2. The appraised result of students opinions hadpraised with most satisfactory rated at 2.88,utilization for daily usage rated at 2.58 and forcomplication rated at 2.54
ภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์
จำนวนหน้าของวิทยานิพนธ์ 299 P.
ISBN 974-637-711-6
สถานที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์
คำสำคัญ LOCAL CURRICULUM, ENGLISH LANGUAGE, KHON KAEN
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง© 2009 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ All Rights Reserved.