รายละเอียดวิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ การวางแผนเพื่อการจัดการด้านการขยายตัวของชุมชนเมืองอันเป็นผลมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรมบริเวณจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ
PLANNING FOR URBAN GROWTH MANAGEMENT RELATED TO INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THEVICINITIES OF BANGKOK : A CASE STUDY OF SAMUTPRAKAN PROVINCE
ชื่อนิสิต ปรีดา เซะวิเศษ
Preeda Sewiset
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา รศ จารุวรรณ ลิมปเสนีย์
Asso Prof Charuwan Limpasanee
ชื่อสถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
Chulalongkorn University. Bangkok. (Thailand). Graduate School.
ระดับปริญญาและรายละเอียดสาขาวิชา วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. สถาปัตยกรรมศาสตร์ (การวางผังเมือง)
Master. Urban and Regional Planning (Urban Planning)
ปีที่จบการศึกษา 2542
บทคัดย่อ(ไทย) วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและประชากร และรูปแบบการขยายตัวของชุมชนเมืองอันเนื่องมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรม ศึกษาลักษณะโครงสร้างการบริหารและการจัดการชุมชนเมืองอันเนื่องมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการในการศึกษาปัญหาและศักยภาพวิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและเศรษฐกิจของพื้นที่เพื่อหาความเหมาะสมของพื้นที่ทางด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยใช้เทคนิค Sieve Analysis ผลจากการศึกษาพบว่าพื้นที่ที่มีปัญหาหรือข้อจำกัดสูงสุดอันดับ 1 ในการพัฒนาอุตสาหกรรมได้แก่พื้นที่บริเวณตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ บางส่วนของตำบลบางปลา อำเภอบางพลีตำบลบ้านคลองสวน ตำบลคลองด่านและตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ รองลงมาได้แก่ พื้นที่ทางตอนเหนือของจังหวัดในตำบลคลองสวน ตำบลหนองปรือ ตำบลคลองนิยมยาตรา และบางส่วนของตำบลบางพลีใหญ่ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาอุตสาหกรรมแบ่งเป็น 3 ลำดับ บริเวณที่มีศักยภาพสูงสุดลำดับที่หนึ่ง ได้แก่ ตำบลแพรกษา ตามแนวถนนพุทธรักษาต่อเนื่องกับตำบลบางปูใหม่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู และตำบลท้ายบ้าน พื้นที่ที่มีศักยภาพสูงลำดับที่สองได้แก่ พื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอเมืองสมุทรปราการ และอำเภอบางพลี โดยเฉพาะในตำบลบางแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่ปิดล้อมมีแนวป้องกันน้ำท่วม และพื้นที่อำเภอพระประแดงฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่ที่มีศักยภาพสูงลำดับที่สามได้แก่ พื้นที่ของอำเภอบางพลีและกิ่งอำเภอบางเสาธง และบางส่วนของอำเภอบางบ่อ ตามแนวของถนนบางนา-ตราด และถนนสมโภชรัตนโกสินทร์ 200 ปี พื้นที่ของอำเภอพระประแดงฝั่งตะวันตกและบางส่วนของอำเภอพระสมุทรเจดีย์ตามแนวถนนสุขสวัสดิ์ และถนนพระสมุทรเจดีย์-สมุทรสาคร การศึกษาได้เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการเมือง กลยุทธ์และมาตรการจัดการด้านการขยายตัวของเมืองซึ่งเกิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ(English) This thesis studied physical, socio-economic population and urban growthpattern from industrial development. To study community administrative and structuremanagement from industrial expansion of Samutprakan Province. To find out theproblems and its potential of industrial development. The Sieve Analysis Techniquewas used. From the study, it was found that, the first highest of limitation for being anindustrial development areas are; Tumbon Naklur, Some part of Tumbon Ban Klong Suan,Tumbon Bangpld in Amphur Bangphli, Tumbon Klongdan and Tumbon Banrakad in AmphurBang-Bor. The second highest limitation areas are; The north part area of theProvince in Tumbon Khlong Souan, Tumbon Nongpru, and Tumbon Klong Niyom Yatra. Thepotential areas for being an industrial development are divided into 3 hierarchies.The first hierarchy the highest potential areas are; Tumbon Praksa from Buddha RuksaRoad to Tumbon Bangpoo, Bangpoo Industrial Eastate and Tumbon Tai-Ban. The secondhierarchy areas are; the almost area of Amphur Muang Samutprakan, Amphur Bangphli,particularly in Tumbon Bang Kaew and Tumbon Bangphli-Yai in Amphur Bangphli whereflood protection is convered, and the east bank of the Chao Phraya River in AmphurPrapradaeng. The third hierarchy areas are; the almost area of Amphur Bangphli, BangSao Thong and some part of Amphur Bang-Bor with along Bangna-Trad and Sompoth 200years Ratanakosin Road, and the west bank of Amphur Prapradaeng, some part ofSuksawat and Phra Samut-Jadee Road in Amphur Phra Samut-Jedee. This study proposed the development policy guidelines with consist ofindustrial and urban management, including infrastructure amendmeable plan. Thesepolicy guidelines are to serve the urban growth from industrial development.
ภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์
จำนวนหน้าของวิทยานิพนธ์ 215 P.
ISBN 974-334-999-5
สถานที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์
คำสำคัญ INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INDUSTRIAL EXPANSION, SAMUTPRAKAN, URBAN GROWTH MANAGEMENT
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง© 2009 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ All Rights Reserved.