รายละเอียดวิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาของ Web Site ภาพยนตร์ฮอลลีวูดแนวแอ็คชั่นและแนวตลกบนสื่ออินเทอร์เน็ต
AN ANALYSIS OF THE FORM AND CONTENT OF HOLLYWOOD ACTION AND COMEDY GENRE MOVIE WEBSITES
ชื่อนิสิต อาภรณ์ ลบแย้ม
Arporn Lobyam
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา รศ วิภา อุดมฉันท์
Asso Prof Vipha Utamachan
ชื่อสถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
Chulalongkorn University. Bangkok (Thailand). Graduate School.
ระดับปริญญาและรายละเอียดสาขาวิชา วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารมวลชน)
Master. Arts (Mass Communication)
ปีที่จบการศึกษา 2543
บทคัดย่อ(ไทย) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาของ Web Siteภาพยนตร์ฮอลลีวูดแนวแอ็คชั่น 6 Web Site และแนวตลก 14 Web Site รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบและเนื้อหาของ Web Site ภาพยนตร์ฮอลลีวูดแนวแอ็คชั่น และแนวตลก ผลการวิจัยพบว่าโดยภาพรวมแล้วรูปแบบและเนื้อหาของ Web Site ภาพยนตร์ฮอลลีวูดแนวแอ็คชั่นและแนวตลกประกอบไปด้วย 4 ส่วนที่สำคัญคือ 1. ข้อมูลเชิงการค้าคือ นักแสดง ผู้ถ่ายทำภาพยนตร์ การถ่ายทำภาพยนตร์หรือเบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนตร์ และเนื้อเรื่องภาพยนตร์ 2. การโฆษณาเชิงบันเทิง คือเกมส์การแข่งขัน รูปภาพนักแสดง รูปภาพสถานที่ถ่ายทำหรือสิ่งของที่ใช้ในการแสดง ไปรษณียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ วีดิโอคลิปบทสัมภาษณ์แฟ้มเอกสารให้ Download ข้อมูลสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ ตัวอย่างภาพยนตร์มิวสิควีดิโอ และซาวด์แทร็ค 3. ข้อมูลข่าวสารจากสตูดิโอ คือคำเตือนลิขสิทธิ์ โลโก้สตูดิโอผู้สร้างหรือจัดจำหน่ายภาพยนตร์ สถานที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบบฟอร์มให้แสดงคำติชม แบบฟอร์มขอรับข่าวแจก และส่วนเสนอความคิดเห็นด้านการขาย 4. การเชื่อมต่อกับ Web Site อื่น มีการนำ Web Site อื่นที่มีข้อมูลเกี่ยวกับภาพยนตร์มาเชื่อมต่อกับ Web Site ภาพยนตร์ จากการเปรียบเทียบพว่ารูปแบบและเนื้อหาของ Web Site ภาพยนตร์ฮอลลีวูดแนวแอ็คชั่นและแนวตลกมีความคล้ายคลึงกัน โดยประกอบไปด้วย 4 ส่วนสำคัญที่กล่าวมาข้างต้นแต่รายละเอียดของทั้ง 4 ส่วน ประกอบจะต่างกันไปในแต่ละ Web Site โดยข้อมูลเชิงการค้า และการโฆษณาเชิงบันเทิงจะขึ้นอยู่กับจุดเด่นหรือจุดขายของภาพยนตร์ ส่วนข้อมูลข่าวสารจากสตูดิโอ และการเชื่อมต่อกับ Web Site อื่นจะขึ้นอยู่กับสตูดิโอภาพยนตร์เจ้าของWeb Site ภาพยนตร์ นอกจากรูปแบบและเนื้อหาของ Web Site ภาพยนตร์ฮอลลีวูดแนวแอ็คชั่นและแนวตลกจะคล้ายคลึงกันแล้ว จากการสัมภาษณ์พบว่ากลุ่มผู้ชมภาพยนตร์ฮอลลีวูดแนวแอ็คชั่นและแนวตลกมีแนวโน้มที่จะเป็นกลุ่มผู้ชมเดียวกันอีกด้วย
บทคัดย่อ(English) The purpose of this research, An Analysis of the Form and Content ofHollywood Action and Comedy Genre Movie Web Sites, is to analyze andcompare the form and content of 8 Hollywood action genre and 14 Hollywoodcomedy genre movie web sites. In general, the analysis demonstrates that the form and content ofHollywood action and comedy movie web sites are composed of four importantparts, as follows: 1. Informercial: details of cast, crew, production or behind thescenes stories, and plot 2. Advertainment: games, cast photos, location or movie photos,e-postcards, videoclips download files, merchandise or service information,trailers, music videos, and soundtracks 3. Studio News and Information: copyrights, production or distributorstudio logos, message boards, suggestion forms, newsletter forms, andspecials 4. Links to the other Web Sites: Links to other web sites that haveinformation concerning the movie The comparison demonstrates that the form and content of Hollywoodaction and comedy genre movie Web Sites are similarly composed of fourimportant parts as described above, but they may differ in details: theInformercial and Advertainment parts depend on the distinctive marketingpoints of each movie. Studio News and Information and Links to the otherWeb Sites depend on each individual movie studio and the administrators ofthe web sites. Besides the form and content of Hollywood action genre and comedygenre movie web sites being similar, the interviews demonstrate that thetarget audience for action and comedy films is probably the same group.
ภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์
จำนวนหน้าของวิทยานิพนธ์ 169 P.
ISBN 974-347-156-1
สถานที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์
คำสำคัญ FORM, CONTENT, HOLLYWOOD, ACTION, COMEDY, WEB SITE
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง© 2009 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ All Rights Reserved.