รายละเอียดวิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ บทบาทของแพลเลเดียมต่อตัวเร่งปฏิกิริยา ZSM-5 ที่มีการแลกเปลี่ยนไอออนทองแดงสำหรับปฏิกิริยารีดักชันแบบเลือกเกิดของแก๊สไนตริกออกไซด์ด้วยนอร์มัลออกเทนภายใต้ภาวะรุนแรง
ROLE OF Pd ON Cu/HZSM-5 FOR SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION OF NITRIC OXIDEUSING n-OCTANE UNDER SEVERE CONDITION
ชื่อนิสิต จักรกฤช รังสิมานพ
Jakrit Rungsimanop
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ศ ดร ปิยะสาร ประเสริฐธรรม
Prof Piyasan Praserthdam Dr Ing
ชื่อสถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
Chulalongkorn University. Bangkok (Thailand). Graduate School.
ระดับปริญญาและรายละเอียดสาขาวิชา วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี)
Master. Engineering (Chemical Engineering)
ปีที่จบการศึกษา 2543
บทคัดย่อ(ไทย) งานวิจัยนี้ทำการศึกษาผลของแพลเลเดียมต่อความว่องไวและความเสถียรของตัวเร่งปฏิกิริยา ZSM-5 ที่มีการแลกเปลี่ยนไอออนทองแดง สำหรับปฏิกิริยาการกำจัดแก๊สไนตริกออกไซด์ด้วยนอร์มัลออกเทนภายใต้ ภาวะรุนแรง ซึ่งตัวเร่งปฏิกิริยา ZSM-5 ที่มีการแลกเปลี่ยนไอออนทองแดงจะไม่เสถียรและเกิดการเสื่อมอย่างรวดเร็วเมื่ออยู่ในภาวะที่อุณหภูมิสูงและมีไอน้ำอยู่ด้วย ดังนั้นจึงมีการใส่โลหะแพลเลเดียมบนตัวเร่งปฏิกิริยา ZSM-5 ที่มีการแลกเปลี่ยนไอออนทองแดงเพื่อปรับปรุงความว่องไวต่อปฏิกิริยาและความเสถียรของตัวเร่ง ปฏิกิริยา พบว่าปริมาณ 0.3% โดยน้ำหนักของแพลเลเดียมจะช่วยปรับปรุงความเสถียรและความว่องไวของตัวเร่งปฏิกิริยา การสูญเสียความว่องไวและความเสถียรของตัวเร่งปฏิกิริยา ซึ่งเป็นผลทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของ ไอออนทองแดงชนิด 2+ ไปยังตำแหน่งที่ไม่ว่องไวต่อปฏิกิริยา จากผลของ XRD 27Al-NMR TEM และ ESR พบว่าการแลกเปลี่ยนไอออนแพลเลเดียมชนิด 2+ สามารถยับยั้งการเกิดการเคลื่อนที่ของอะลูมินาจากโครงสร้าง การเคลื่อนที่ของคอปเปอร์ การรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนของโลหะออกไซด์ ช่วยเสถียรไอออนทองแดงชนิด 2+ และยังคงมีความว่องไวต่อปฏิกิริยาการกำจัดแก๊สไนตริกออกไซด์ภายใต้ภาวะรุนแรง
บทคัดย่อ(English) The effect of palladium on the activity and stability of Cu/HZSM-5catalysts for selective catalytic reduction of NO by n-octane under severecondition has been studied. Cu/HZSM-5 catalyst is easily deactivated athigh temperature, especially in steam. Loss of activity and stability onhydrothermal treatment is due to framework dealumination of the zeolite,which causes migration of Cu 2+ to inactive site. The Pd modification ofthe CuIHZSM-5 resulted in unproved stability against the hydrothermaltreatment with the presence of Pd loading amount approximately 0.3 wt. From XRD, 27 A1-NMR, TEM and ESR results it reveals that Pd 2+ ionexchanged Cu/HZSM-5 inhibits the dealumination, the migration of Cu 2+ andthe agglomeration of metal oxide, stabilizes most of the active Cu 2+species and allows the catalyst to retain high activity and N(,2) selectiveunder severe condition.
ภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์
จำนวนหน้าของวิทยานิพนธ์ 90 P.
ISBN 947-346-070-5
สถานที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์
คำสำคัญ Cu, HZSM-5, Pd, Cu, ZSM-5, DeNOx, HYDROTHEMAL PRETREATMENT
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง© 2009 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ All Rights Reserved.