รายละเอียดวิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ โครงสร้างต้นทุนการขนส่งอ้อย
DELIVERY COST STRUCTURE OF SUGAR CANE
ชื่อนิสิต พรชัย ท้วมปาน
Pornchai Tuampan
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ผศ ดร สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์
Asst Prof Sompong Sirisoponsilp Ph D
ชื่อสถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
Chulalongkorn University. Bangkok (Thailand). Graduate School.
ระดับปริญญาและรายละเอียดสาขาวิชา วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา)
Master. Engineering (Civil Engineering)
ปีที่จบการศึกษา 2545
บทคัดย่อ(ไทย) วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนและคุณค่ากิจกรรมในกระบวนการขนส่งอ้อยจากไร่ไปยังโรงงานน้ำตาลแห่งหนึ่งในเขตภาคกลางของประเทศไทย ซึ่งทำการวิเคราะห์ทั้งต้นทุนและเวลาที่ใช้ในการทำกิจกรรม การศึกษาครั้งนี้ได้ทำการเปรียบเทียบแต่ละวิธีการเก็บเกี่ยว โดยจำแนกวิธีการเก็บเกี่ยวเป็น 3 วิธี คือใช้แรงงานคนในการตัดและลำเลียงอ้อยขึ้นรถ ใช้แรงงานคนในการตัดและลำเลียงอ้อยขึ้นรถโดยใช้รถคีบ และใช้รถตัดอ้อยในการตัดและลำเลียงอ้อยขึ้นรถ ผลการศึกษาโครงสร้างต้นทุนการขนส่งพบว่าต้นทุนในการตัดและลำเลียงอ้อยขึ้นรถมีสัดส่วนสูงที่สุด รองลงมาคือการขนส่งอ้อยไปยังโรงงาน การขนส่งเที่ยวกลับ และการรับอ้อยเข้าสู่กระบวนการผลิต ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนที่ใช้ในการขนส่งและจัดส่งอ้อยของแต่ละวิธีการเก็บเกี่ยวพบว่าการเก็บเกี่ยวโดยใช้แรงงานคนในการและลำเลียงอ้อยขึ้นรถใช้ต้นทุนในการขนส่งและจัดส่งอ้อยต่อเที่ยวสูงที่สุด รองลงมาคือการเก็บเกี่ยวโดยใช้รถตัดอ้อยในการตัดและลำเลียงอ้อยขึ้นรถ และการเก็บเกี่ยวโดยใช้แรงงานคนในการตัดและลำเลียงอ้อยขึ้นรถโดยใช้รถคีบ ตามลำดับ การวิเคราะห์คุณค่ากิจกรรมในกระบวนการขนส่งและจัดส่งอ้อยพบว่ากระบวนการทำงานที่จะต้องมีการปรับปรุงด้านค่าใช้จ่าย คือ การตัดอ้อย การลำเลียงอ้อยขึ้นรถและการขนส่งอ้อย ในส่วนของกระบวนการทำงานที่จะต้องมีการปรับปรุงด้านเวลา คือการตัดอ้อย และรับอ้อยเข้าสู่กระบวนการผลิต จากผลการศึกษาสามารถสรุปแนวการแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการขนส่งและจัดส่งอ้อยแบ่งเป็น 3 แนวทาง คือ แนวทางแรกเป็นการนำเสนอแนวทางเพื่อแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการเก็บเกี่ยวอ้อย โดยการเลือกวิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมกับปริมาณผลผลิต แนวทางที่สองเป็นการเสนอแนวทางเพื่อปรับลดความสูญเสียในกระบวนการขนส่งอ้อย โดยให้ความรู้แก่ชาวไร่อ้อยให้ตระหนักถึงต้นทุนที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นเนื่องจากการขนส่งในระยะทางไกลขึ้นแนวทางที่สามเป็นการนำเสนอแนวทางเพื่อปรับลดเวลาที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวและขนส่งโดยเสนอให้มีการประสานความร่วมมือระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลในการจัดการวางแผนการเก็บเกี่ยวและการขนส่งอ้อยร่วมกัน
บทคัดย่อ(English) This thesis has a key objective to analyze the cost structure andactivity-based value of process of delivering sugar cane from farms to amill located in the central region of Thailand with the application of thecost and time analysis method. This thesis compares three types ofharvesting operation: employing workers for both cutting and truck loading,employing workers for cutting and grab loaders for loading, and employingsugar cane harvesters for both cutting and loading. The analysis of delivery cost structure of sugar cane indicates thatthe greatest cost component is cutting and loading, followed by line-haultransportation, back-up transportation, and receiving incoming canes atmills respectively. Comparing the three harvesting methods, the manualcutting and trucking loading hags experienced the highest cost per trip,followed respectively by the use of harvesters, and the use of workerstogether with the grab loaders. The value analysis of activities indicates that individual activitiesthat need to be considered for cost improvements include cane cutting,truck loading, and transportation. Time improvements should be consideredfor cane cutting and receiving incoming canes. Given the analysis results, the study proposes three measures tostreamline the delivery process. Firstly, proper harvesting methods shouldbe employed to match the harvesting quantities. Secondly, unwarrantedtransportation may be eliminated by advising farmers of the importance ofadditional costs incurred from longer delivery distance. Thirdly, the totaltime experienced in the delivery process can be significantly reduced byforging collaboration between farmers and mills' owners in the planning ofcane harvesting and delivery.
ภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์
จำนวนหน้าของวิทยานิพนธ์ 171 P.
ISBN 974-17-2382-2
สถานที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์
คำสำคัญ DELIVERY COST STRUCTURE, SUGAR CANE, ACTIVITY BASED COSTING, VALUESTREAM MAPPING
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง© 2009 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ All Rights Reserved.