รายละเอียดวิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ แนวทางการพิจารณาการวางท่อด้วยวิธีดันลอดแทนวิธีขุดเปิดในเขตกรุงเทพมหานคร
SUITABILITY OF PIPE JACKING METHOD OVER OPEN CUT METHOD IN BANGKOK
ชื่อนิสิต ธนพงศ์ รอดทอง
Thanapong Rodtong
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ผศ ดร สมบูรณ์ ลุวีระ
Asst Prof Somboon Luvira Ph D
ชื่อสถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
Chulalongkorn University. Bangkok (Thailand). Graduate School.
ระดับปริญญาและรายละเอียดสาขาวิชา วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. วิศวกรรมศาสตร์ (บริหารการก่อสร้าง)
Master. Engineering (Construction Management)
ปีที่จบการศึกษา 2545
บทคัดย่อ(ไทย) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกวิธีวางท่อสาธารณูปโภคใต้ดินโดยวิธีขุดเปิดหรือวิธีดันลอด และกำหนดเกณฑ์การพิจารณาเลือกวิธีวางท่อที่เหมาะสมตามสภาวการณ์ต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาใช้ข้อมูลจากการไฟฟ้านครหลวงซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความชำนาญในการก่อสร้างทั้งสองวิธี ขั้นตอนการศึกษาประกอบด้วย (1) การกำหนดปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกวิธีโดยใช้ข้อมูลโครงการในอดีต เอกสารวิชาการและข้อมูลลักษณะของกรุงเทพฯ (2) ออกแบบสอบถามและถามความสำคัญของปัจจัยและความเหมาะสมระหว่างวิธีขุดเปิดกับวิธีดันลอดจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญซึ่งได้แก่กลุ่มผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงาน (3) กำหนดน้ำหนักของปัจจัยโดยหลักการRank Weighting Technique แบบ Rank Sum Weight และคำนวณคะแนนของวิธีโดยใช้วิธีPairwise Comparison (4) กำหนดเกณฑ์การพิจารณาเลือกวิธี นอกจากนี้ได้กำหนดแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ข้อกำหนดของทางราชการ และราคาค่าก่อสร้างจากการก่อสร้างทั้งสองวิธีเพื่อให้ทราบระดับของผลกระทบเบื้องต้นและราคาค่าก่อสร้างของแต่ละวิธี ผลการวิจัยสรุปว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกวิธีเรื่องสภาพการจราจรบนถนนมีความสำคัญมากที่สุด และเกณฑ์การพิจารณาเลือกวิธีวางท่อที่กำหนดขึ้นให้ผลคำตอบสอดคล้องวิธีการวางท่อที่ใช้อยู่ในโครงการปัจจุบันและในอดีต ดังนั้นจึงสามารถนำไปใช้ประกอบการพิจารณาเลือกวิธีวางท่อในอนาคตต่อไปได้
บทคัดย่อ(English) The purposes of this research were to study factors for undergroundpublic pipe placing method selection and to determine criteria for choosingthe appropriate method - open cut and pipe jacking method-according toactual physiographic and working situation in Bangkok area. The study datawere collected from Metropolitan Electricity Authority(MEA), as wellacquainted with both methods. The research processes consisted of(1)setting the factors from past projects data, Bangkok physical data andliterature review (2)ranking factors and comparing pipe placing method byquestionnaire asked from specialists - designers and inspectors of MEA(3)determining factor weight by Rank Sum Weight, one of Rank WeightingTechnique and calculating method's score by Pairwise Comparison Methodand(4)setting criteria for pipe placing. Besides, The research wereconducted primary environmental impact study guideline, regulations andconstruction cost for both methods. The results indicated that the most important factor to select thepipe placing method was traffic condition in road. Regarding to this study,criteria outputs were similar to the method used in present or pastprojects. Consequently, this criteria can be used for selecting thesuitable method in future project.
ภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์
จำนวนหน้าของวิทยานิพนธ์ 157 P.
ISBN 974-17-2502-7
สถานที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์
คำสำคัญ PIPE JACKING, OPEN CUT, SUITABILITY, RANK, BANGKOK
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง© 2009 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ All Rights Reserved.