รายละเอียดวิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์ของคนญี่ปุ่นที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
TELEVISION INFORMATION SEEKING OF THE JAPANESE RESIDING IN THAILAND
ชื่อนิสิต ปิยะธิดา นีละคุปต์
Piyatida Nilakup
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา รศ. วิภา อุตมฉันท์
Asso.Prof. Vipha Utamachant
ชื่อสถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
Chulalongkorn University. Bangkok. (Thailand). Graduate School.
ระดับปริญญาและรายละเอียดสาขาวิชา วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารมวลชน)
Master. Arts (Mass Communication)
ปีที่จบการศึกษา 2546
บทคัดย่อ(ไทย) การทำวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกเปิดรับและการแสวงหาข้อมูลข่าวสารจากโทรทัศน์ของคนญี่ปุ่นที่พำนักอยู่ในประเทศไทย และอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นในการเลือกเปิดรับและการแสวงหาข้อมูลข่าวสารผ่านโทรทัศน์ของคนญี่ปุ่นที่พำนักอยู่ในประเทศไทย ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีความต่างกันในเรื่องของอาชีพ และระยะเวลาที่พำนักอยู่ในประเทศไทย จำนวน 265 คน จาก 300 คน ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลักระเบียบวิธีวิจัยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละซึ่งประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ผลการวิจัยพบว่า คนญี่ปุ่นที่พำนักอยู่ในประเทศไทย มีอุปสรรคในเรื่องของภาษาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในการเปิดรับและการแสวงหาข้อมูลข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์ทางสถานีโทรทัศน์ไทยและคนญี่ปุ่นเห็นว่า ในช่วงที่พำนักอยู่ในประเทศไทย สถานีโทรทัศน์ไทยเพียงอย่างเดียว ตอบสนองความต้องการด้านข้อมูลข่าวสารไม่เพียงพอ และไม่ค่อยมีความจำเป็นเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับทางช่อง UBC และช่อง NHK จึงมีผลทำให้คนญี่ปุ่นที่พำนักอยู่ในประเทศไทย เลือกที่จะเปิดรับชมและแสวงหาข้อมูลข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์ทาง UBC และช่อง NHK มากกว่าที่จะเปิดรับจากสถานีโทรทัศน์ไทย
บทคัดย่อ(English) The object of this thesis aiming to study at the televisioninformation seeking of 265 Japanese residing in Thailand by differentoccupation and staying period in Thailand. By using quantity researchmethod as a tool with questionnaire and analyze the data by SPSS program onpercentage. The concluding results of this study found that the Japanese residingin Thailand had many problem (obstacles) in language difficulty, especiallyin watching and seeking the required information from Thai televisionstations. For Japanese residing in Thailand , Thai television stationscannot provide as much news and information that they required as UBC andNHK stations. So they choose to watch these 2 stations rather than watchingThai television stations.
ภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์
จำนวนหน้าของวิทยานิพนธ์ 122 P.
ISBN 974-17-5706-9
สถานที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์
คำสำคัญ TELEVISION INFORMATION SEEKING OF THE JAPANESE RESIDING IN THAILAND
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง© 2009 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ All Rights Reserved.