รายละเอียดวิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ ผลของลักษณะความขรุขระพื้นผิวที่มีต่อลักษณะการคงตัวของบรรยากาศในกรุงเทพมหานคร
EFFECT OF SURFACE ROUGHNESS ON ATMOSPHERIC STABILITY IN BANGKOK.
ชื่อนิสิต เกศวรา สิทธิโชค
Ketvara Sittichok
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร. สุรัตน์ บัวเลิศ
Surat Bualert, Ph.D.
ชื่อสถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
Chulalongkorn University. Bangkok (Thailand). Graduate School.
ระดับปริญญาและรายละเอียดสาขาวิชา วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. วิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
Master. Science (Environmental Science)
ปีที่จบการศึกษา 2547
บทคัดย่อ(ไทย) การศึกษาผลของลักษณะความขรุขระพื้นผิวที่มีผลต่อลักษณะการคงตัวบรรยากาศในกรุงเทพมหานคร จะแบ่งการศึกษาออกเป็น 4 ส่วน ด้วยกันได้แก่ การทดสอบความไวของแบบจำลองการทดสอบความถูกต้องของแบบจำลองคณิตศาสตร์กับข้อมูลการตรวจวัดจากสถานีตรวจวัด Dunlopในเขต Birmingham ประเทศอังกฤษ การทดสอบวิธีการคำนวณค่าความขรุขระพื้นผิวจากลักษณะสิ่งกีดขวางกับวิธีอ้างอิงด้วยการตรวจวัดอุตุนิยมวิทยา และการทดสอบสัดส่วนการกระจายตัวและลักษณะการคงตัวของบรรยากาศเมื่อมีค่าความขรุขระพื้นผิวที่แตกต่างกัน โดยผลที่ได้จากการทดสอบความไวของแบบจำลองพบว่าปัจจัยความเร็วลมและค่าความขรุขระพื้นผิวจะมีผลต่อความเร็วเสียดทานทั้ง 2 ปัจจัย และปัจจัยความเร็วลม อุณหภูมิ ความเข้มแสง และความขรุขระพื้นผิวทั้ง 4 ปัจจัยจะมีผลต่อค่าของ Monin-Obukhov Length และจากการทดสอบความถูกต้องของแบบจำลองพบว่าแบบจำลองที่ให้ผลจากการคำนวณใกล้เคียงกับการตรวจวัดมากที่สุด ได้แก่แบบจำลอง RAMMET รองลงมาคือ GAMMA-MET และ AERMET ตามลำดับ แต่ RAMMET จะมีข้อจำกัดโดยจะสามารถใช้ได้สำหรับพื้นที่ที่มีค่าความขรุขระพื้นผิวมากที่สุด 1.3 เมตร ดังนั้นสำหรับพื้นที่ที่มีค่าความขรุขระพื้นผิวเกิน 1.3 เมตรแบบจำลอง GAMMA-MET จะมีความเหมาะสมมากกว่า และในส่วนที่สามการทดสอบวิธีการคำนวณค่าความขรุขระพื้นผิวจากลักษณะสิ่งกีดขวางพบว่าวิธีการคำนวณของ Counihan จะให้ผลที่ใกล้เคียงกับการตรวจวัดอุตุนิยมวิทยามากที่สุดจากการศึกษาบริเวณพื้นที่ศึกษาโรงเรียนหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี และพื้นที่ศึกษาตึกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังนั้นหากในบริเวณพื้นที่ที่ไม่มีการตรวจวัดอุตุนิยมวิทยาแบบองค์ประกอบของลม หรืออุตุนิยมวิทยา 2 ระดับแล้ว วิธีการคำนวณของ Counihan จะสามารถนำไปใช้ในการคำนวณค่าความขรุขระพื้นผิวแทน และในส่วนสุดท้ายจากการนำวิธีการคำนวณความขรุขระพื้นผิวของ Counihan มาคำนวณความขรุขระพื้นผิวจะได้พื้นที่ที่มีค่าความขรุขระพื้นผิวที่ต่างกัน 4 พื้นที่ ได้แก่ ถนนแจ้งวัฒนะ ถนนราชดำเนินกลางโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และถนนสาธรตามลำดับ โดยมีค่าความขรุขระพื้นผิวเท่ากับ 0.020.88 1.21 และ 9.04 เมตร ตามลำดับ ซึ่งผลจากแบบจำลอง GAMMA-MET พบว่าถนนแจ้งวัฒนะและราชดำเนินกลางมีค่าลักษณะอากาศอยู่ในช่วง Unstable ทั้งหมด และพื้นที่ศึกษาโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยและพื้นที่ศึกษาถนนสาธรจะมีช่วงอากาศอยู่ในช่วง Unstable เท่ากับ75% และ 50% ตามลำดับ และสัดส่วนการกระจายตัวของฝุ่นพบว่าพื้นที่ศึกษาแจ้งวัฒนะมีสัดส่วนการกระจายตัวของฝุ่นมากที่สุดเท่ากับ 0.94 รองลงมาคือ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยและถนนสาธรตามลำดับโดยมีค่าเท่ากับ 0.91 และ 0.86 สำหรับพื้นที่ที่มีการกระจายตัวของฝุ่นน้อยที่สุดได้แก่พื้นที่ถนนราชดำเนินมีค่าเท่ากับ 0.65 เนื่องจากลักษณะของพื้นที่ที่มีการวางตัวของอาคารเป็นแนวติดกันไปตลอด ประกอบกับมีกลุ่มต้นไม้หนาทึบตลอดแนวปกคลุมอยู่บริเวณริมถนนส่งผลให้การกระจายตัวเป็นไปได้น้อย
บทคัดย่อ(English) The study of surface roughness effect on atmospheric stability in Bangkok was divided to fourparts, the model sensitivity test, The comparison of meteorological preprocessor model (datafrom Dunlop site in Birmingham U.K.), The test of surface roughness estimation method with thereference method and the correlation between proportion of particulate matter with atmosphericstability at difference surface roughness length. The result of model sensitivity was foundthat wind speed and surface roughness effected on friction velocity. Wind speed, temperature,radiation and surface roughness effected on Monin-Obukhov length. The comparison ofmeteorological preprocessor models was found that RAMMET model gave the best performancecompared to the meteorological data at Dunlop site, Burmingham UK. and GAMMA-MET and AERMETalso gave a good agreement respectively. However, RAMMET has been limited maximum surfaceroughness at 1.3 m. Therefore, at the area where surface roughness length was lager than 1.3 m.had to use GAMMA-MET instead. In the third part of this study, Surface roughness estimationmethod have been compared to reference method, based on wind component and wind profile atNapraran school, Saraburi province and Chulalongkorn university. It was shown that the Counihanmethod gave the best agreement to the reference method. Therefore, the area that had notmeteorological measurement on wind component and wind profile, the method of Counihan can beused instead. In the last part of this study, The method of Counihan used to calculate the fourareas that had different surface roughness length, Changwattana Road, Ratchadumnurn Road,Bangkok Christian School and Sathorn Road that had surface roughness about 0.02, 0.88, 1.21 and9.04 m. respectively. The result of Monin-Obukhov length from GAMMA-MET found that the frequencyof atmospheric stability at Changwattana Road and Rachadumnurn Road were unstable condition.Bangkok Christian School and Sathorn Road were unstable condition about 75% and 50%respectively. The proportion of particulate matter concentration in these four areas found thatChangwattana Road was the highest (0.94) and Bangkok Christian School, Sathorn Road were 0.91and 0.86 respectively. The area that was the lowest proportion was Rachadumnurn Road (0.65)because the buildings were closely and the roadside of this area had many big trees.
ภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์
จำนวนหน้าของวิทยานิพนธ์ 102 P.
ISBN 974-17-6633-5
สถานที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์
คำสำคัญ SURFACE ROUGHNESS, METEOROLOGICAL PREPROCESSOR MODELS
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง© 2009 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ All Rights Reserved.