รายละเอียดวิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ การตอบสนองของแอนติบอดี และการเพิ่มจำนวนของลิมโฟซัยท์ในสัตว์ทดลองที่ติดเชื้อพยาธิตัวจี๊ด
ANTIBODY RESPONSES AND LYMPHOCYTE PROLIFERATION IN MICE EXPERIMENTALLY INFECTED WITH ~iGnathostoma spinigerum~i.
ชื่อนิสิต สุนิดา ไทยสม
Sunida Thaisom
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา รศ. ไหม รัตนวรารักษ์รศ. วิไล ศักดิ์ศิริสัมพันธ์
Asso.Prof. Mai Rattanavararak Asso.Prof. Wilai Saksirisampant
ชื่อสถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
Chulalongkorn University. Bangkok (Thailand). Graduate School.
ระดับปริญญาและรายละเอียดสาขาวิชา วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. วิทยาศาสตร์ (จุลชีววิทยาทางการแพทย์)
Master. Science (Medical Microbiology)
ปีที่จบการศึกษา 2548
บทคัดย่อ(ไทย) พยาธิตัวจี๊ด เป็นหนอนพยาธิชนิดบุกรุกเนื้อเยื่อที่พบได้ในประเทศไทย ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโฮสต์กับปรสิตชนิดนี้ ในแง่ของการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันยังไม่สมบูรณ์ การศึกษานี้เป็นการทดลองเกี่ยวกับการตอบสนองของแอนติบอดี และ การเพิ่มจำนวนของลิมโฟซัยท์ ในสัตว์ทดลองที่ติดเชื้อพยาธิตัวจี๊ด ทั้งก่อนและหลังการรักษาด้วยยาฆ่าพยาธิ invermectin ที่ช่วงเวลาต่างๆ นำตัวอ่อนเจริญเต็มขั้นระยะที่ 3 ซึ่งเป็นระยะติดต่อที่ได้จากปลาไหลในธรรมชาติมาป้อนทางปากให้หนูทดลอง 2 กลุ่มๆ ละ 10 และ 20 larvae หลังจากนั้น 10 วัน นำหนูจำนวนครึ่งหนึ่งของแต่ละกลุ่มมาให้ยาฆ่าพยาธิด้วย ivermectin เพียงครั้งเดียวทางปากปริมาณ 0.4 มก./กก. ของน้ำหนักตัว แล้ววัดระดับแอนติบอดีด้วยวิธี ELISA ต่อ IgG,IgG1, IgG2a และ IgE จากน้ำเหลืองกลุ่มที่ติดเชื้อ พบว่าสามารถวัดได้ในวันที่ 10 หลังติดเชื้อ ระดับจะค่อยๆ เพิ่มขึ้น จนกระทั่งสูงสุดระหว่างวันที่ 60 และ 120 หลังติดเชื้อจากนั้นจะเริ่มลดลงเรื่อยๆ จากการศึกษาพบว่า แอนติบอดีชนิด IgG1, IgG และIgE ให้การตอบสนองมากเป็นสามอันดันแรกตามลำดับ ระดับของ IgG1 ในกลุ่มที่ให้ยาหลังจากติดเชื้อ 10 larvae จะมีระดับลดลงอย่างมีนัยสำคัญในวันที่ 90 ส่วนระดับของ IgE ในกลุ่มของหนูทดลองที่ติดเชื้อ 20 larvae จะมีระดับลดลงอย่างมีนัยสำคัญในวันที่ 90 หลังให้ยาเช่นกัน ในขณะที่ระดับ IgG ที่สูงขึ้นจากการติดเชื้อยังคงมีระดับสูงอยู่ตลอดการทดลองแม้จะได้รับยารักษาแล้ว 6 เดือน ส่วนระดับของ IgG2a ที่วัดได้พบว่ามีระดับต่ำมากในทุกกลุ่มของหนูทดลอง จากผลการทดลองน่าจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้สำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการและอาจนำไปใช้ประเมินประสิทธิภาพของการรักษาได้ในส่วนของการเพิ่มจำนวนของลิมโฟซัยท์ เมื่อนำเซลล์จากม้ามของหนูที่ติดเชื้อ 10 และ 20 larvae มาทดลองในวันที่ 10, 50 และ 180 หลังติดเชื้อพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างจากกลุ่มควบคุมเมื่อกระตุ้นด้วย Con A โดยมีการลดลงแต่ไม่มาก และมีการไม่ตอบสนองต่อการกระตุ้นด้วยแอนติเจนจำเพาะ การตอบสนองต่อ Con A และ แอนติเจนนี้จะยิ่งผิดปกติหรือลดลงมากขึ้นเมื่อมีปริมาณการติดเชื้อที่รุนแรง และระยะเวลานาน การเปลี่ยนแปลงของการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันนี้จะหายไป เมื่อพยาธิถูกกำจัดหรือพยาธิมีปริมาณลดลงด้วยยาฆ่าพยาธิแสดงว่าความผิดปกติของการตอบสนองนี้สามารถกลับคืนมาได้ และมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อโดยตรง การศึกษานี้ช่วยสนับสนุนว่าการตอบสนองของ Th-2 ในการติดเชื้อพยาธิตัวจี๊ด มีส่วนสำคัญในการควบคุมการตอบสนองทั้งทางแอนติบอดี และการเพิ่มจำนวนของลิมโฟซัยท์ อย่างไรก็ตามเราจะต้องศึกษากลไกที่พยาธิตัวจี๊ดใช้ในการกด T cellproliferation ต่อไป
บทคัดย่อ(English) ~iG. spinigerum~i is a tissue invasive nematode commonly found in Thailand. The host-parasiterelationships of this parasitic infection especially the immune responses are not completelyunderstood. To study the antibody responses and lymphocyte proliferation, the mouse modelexperimentally infected with this parasite were tested before and after treated withanthelmintic drug (ivermectin) at different time point. The infective stage of advanced third stage larvae (L3s) obtained from natural infectedeels was orally given to both groups of mice with 10 and 20 larvae. Ten days after infection,half of each group was treated with single oral dose of 0.4 mg/kg body weight ivermectin. Theantibody levels (IgG, IgG1, IgG2a and IgE) from the sera could be detected within Day 10 postinfection (PI) by ELISA. These antibodies level gradually increased, reached a plateau duringDay 60 and 120 PI and then slightly decreased thereafter. From the overall kinetic responses,IgG1, IgG and IgE antibodies were the three top predominant isotypes. The level of IgG1 in the postdrug treated (PRx) mice, infected with 10 larvae was statistic significantly decreased within Day 90 PRx.The IgE-Ab level of the 20 larvae infected mice was significantly lower within Day 90 after drugadministration. While the IgG-Ab level still persisted and was not statistic significantly changedafter treatment to the end of the experiment (6 month PRx). Poor response of IgG2a was noted in every timepoints of post infection and post drug treatment. These observations may lead to an application forimmunodiagnosis and an evaluation of the effectiveness of chemotherapy. With regard to thelymphocyte proliferation, spleen cells from mice infected with 10 and 20 larvae were tested atDay 10, Day 50 and Day 180 PI. Altered reactivity (slightly depressed) to stimulation by Con Aand unresponsiveness to specific stimulation by antigen were observed. The depressed responseswere more obvious in animals with high dose and chronic infection. This phenomenon wasabolished by anthelmintic treatment, suggesting that the altered and depressed responses werereversible and associated with active infection. The results from this study help confirm therole of Th-2 response in regulating antibody production and T cell proliferation response to~iG.spinigerum~i. Further studies are required to characterize the specific mechanism that~iG.spinigerum~i used to suppress T cell proliferation.
ภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์
จำนวนหน้าของวิทยานิพนธ์ 97 P.
ISBN 974-17-4423-4
สถานที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์
คำสำคัญ ~iGnathostoma spinigerum~i, ANTIBODY RESPONSES, ELISA, LYMPHOCYTE PROLIFERATION, MICE EXPERIMENTAL INFECTION
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง© 2009 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ All Rights Reserved.