รายละเอียดวิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นทางการเงินของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Not Available
ชื่อนิสิต ดารณี ปิ่นทวีเกียรติ
Not Available
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ อิงอร ตั้นพันธ์
ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย
Kasem Bundit University. Bangkok (Thailand). Graduate School.
ระดับปริญญาและรายละเอียดสาขาวิชา วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. (บริหารธุรกิจ)
Not Available
ปีที่จบการศึกษา 2541
บทคัดย่อ(ไทย) การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นทางการเงินของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาค่าระดับชี้วัดทางการเงินที่บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นในการตัดสินใจเลือกฝากเงินกับสถานบันการเงินที่มั่นคงและปลอดภัย เพื่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ตลอดจนเป็นแนวทางให้แก่นักลงทุนที่สนใจการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ขอบเขตการศึกษาเป็นการวิเคราะห์งบการเงินประจำปี 2539-2540 โดยใช้ทฤษฎี และกรอบแนวคิดการวิเคราะห์งบการเงิน วิธีดำเนินการศึกษาใช้แหล่งข้อมูลทุติยภูมิและกลุ่มตัวอย่างได้แก่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์จำนวน 14 บริษัท และใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 4 ประเภท คือ อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงินตัวสถิติที่ใช้ คือ วิธีอัตราส่วนร้อยละ จากนั้นได้ทำการสรุปผลการวิเคราะห์โดยใช้เกณฑ์มาตราฐานของธนาคารแห่งประเทศไทยและมาตราฐานอุตสาหกรรมเฉลี่ย ในการเปรียบเทียบระหว่างบริษัทและนำเสนอในรูปตารางเปรียบเทียบระหว่างบริษัท และนำเสนอในรูปตารางเปรียบเทียบและทำการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่าบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่มีค่าระดับชี้วัดความมั่นคงทางการเงินตามเกณฑ์มาตราฐานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดจัดว่าเป็นบริษัทที่มีฐานะการเงินมั่นคงเพียงพอที่นักลงทุนสามารถนำเงินไปฝากหรือลงทุนในบริษัทดังกล่าวได้ อันได้แก่ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทิสโก จำกัด (มหาชน) บริษัทเงินทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)และบริษัทเงินทุนหลัก ทรัพย์กรุงไทยธนกิจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ขนาดใหญ่จากการศึกษาสรุป ได้ว่านักลงทุนควรเลือกลงทุนในบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่มีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงสูงกว่า 8 เปอร์เซนต์อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อหยุดรับรู้รายได้ต่อสินเชื่อรวมไม่เกิน 10 เปอร์เซนต์ และมีอัตราส่วนเงินฝากประชาชนต่อเงินฝากรวมอยู่ในอัตราสูงกว่าเปอร์เซนต์ซึ่งอัตราส่วนนี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของประชาชนส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในฐานะทางการเงินของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์นั้น แต่การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพียงด้านเดียว นักลงทุนควรให้ความสำคัญของการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ อีกด้านหนึ่งเพื่อตัดสินใจผลสรุปที่ยุติธรรม และน่าเชื่อถือมากที่สุดและเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการลงทุน
บทคัดย่อ(English) Not Available
ภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์
จำนวนหน้าของวิทยานิพนธ์ 86 P.
ISBN
สถานที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์
คำสำคัญ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -- การเงิน, การเงินของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง© 2009 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ All Rights Reserved.