รายละเอียดวิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ การสร้างแบบทดสอบวัดความถนัดด้านคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6จังหวัดอุบลราชธานี
Not Available
ชื่อนิสิต พิไล นิ่มพงษ์พันธ์
Not Available
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. บัณฑิตวิทยาลัย
Mahasarakham University. Mahasarakham (Thailand). Graduate School.
ระดับปริญญาและรายละเอียดสาขาวิชา วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. การศึกษา (การวัดผลการศึกษา)
Not Available
ปีที่จบการศึกษา 2535
บทคัดย่อ(ไทย) จุดมุ่งหมาย เพื่อสร้างแบบทดสอบวัดความถนัดด้านคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6จำนวน 4 ฉบับคือ แบบทดสอบอนุกรม แบบทดสอบทักษะ แบบทดสอบสังกัปป์ และแบบทดสอบโจทย์ปัญหา วิธีการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2534 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 976 คน ซึ่งสุ่มมาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ทำการทดลองแบบทดสอบทั้งหมด 3 ครั้ง การทดสอบครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เป็นการตรวจสอบคุณภาพด้านค่าความยาก และค่าอำนาจจำแนก เพื่อทำการปรับปรุงแบบทดสอบเป็นรายข้อ การทดสอบครั้งที่ 3 เป็นการทดสอบเพื่อหาคุณภาพด้านค่าความยาก ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่น ค่าความเที่ยงตรง ของแบบทดสอบ และสร้างคะแนนปกติวิสัย ผลการวิจัย แบบทดสอบอนุกรมมี 20 ข้อ ค่าความยากอยู่ระหว่าง .37 ถึง .67 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .38 ถึง .68 แบบทดสอบทักษะมี 20 ข้อ ค่าความยากอยู่ระหว่าง .33 ถึง .77ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .21 ถึง .70 แบบทดสอบสังกัปป์มี 15 ข้อ ค่าความยากอยู่ระหว่าง.38 ถึง .82 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .26 ถึง .62 แบบทดสอบโจทย์ปัญหามี 15 ข้อค่าความยากอยู่ระหว่าง .21 ถึง .79 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .31 ถึง .58 ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบอนุกรม แบบทดสอบทักษะ แบบทดสอบสังกัปป์ และแบบทดสอบโจทย์ปัญหาเท่ากับ .808, .806, .655 และ .633 ตามลำดับ ค่าความเที่ยงตรง เชิงโครงสร้างหาโดยใช้วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่า มีองค์ประกอบด้านคณิตศาสตร์ องค์ประกอบเดียวค่าความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์ของแบบทดสอบวัดความถนัดด้านคณิตศาสตร์ หาโดยวิธีการหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนแบบทดสอบกับคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนแต่ละคนในภาคเรียนที่ 1 ได้ค่าความเที่ยงตรงของแบบทดสอบอนุกรม แบบทดสอบทักษะ แบบทดสอบสังกัปป์และแบบทดสอบโจทย์ปัญหา มีค่าเท่ากับ .41, .42, .39 และ .37 ตามลำดับ ทุกค่ามีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างแบบทดสอบทั้ง 4 ฉบับ พบว่ามีค่าเป็นบวกทุกค่ามีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
บทคัดย่อ(English) Not Available
ภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์
จำนวนหน้าของวิทยานิพนธ์ 149 P.
ISBN
สถานที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์
คำสำคัญ คณิตศาสตร์--แบบทดสอบ--วิจัย, การวัดความถนัดทางการเรียน--แบบสอบถาม--วิจัย
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง© 2009 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ All Rights Reserved.