รายละเอียดวิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ The Effect of Feeding Modes on the Developments of Biofilm in Anaerobic Filter reactor
ชื่อนิสิต Chulaporn Kamnerdpetch
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา Asso Prof Dr Morakot Tantichareon Asst Prof Supanee Lerttriluck
ชื่อสถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. บัณฑิตวิทยาลัย
King Mongkuts Institute of Technology Thonburi. Bangkok (Thailand) Graduate School
ระดับปริญญาและรายละเอียดสาขาวิชา วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. วิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีพลังงาน)
Master. Science (Energy Technology)
ปีที่จบการศึกษา 2534
บทคัดย่อ(ไทย) Not Available
บทคัดย่อ(English) The research aimed to study the effect of feeding modes on the development of biofilm in an anaerobic filter reactor treating tapioca wastewater. A 61.2 litre anaerobic filter reactro with the working volume of 52 litres was used throughout the study. The supporting material used were PVC rings with the dimension of 1.8 X 1.8 cm. The surface area was 246 square metres per cubic metre with the void fraction of 0.854. In this study, the modes of the feedflow of tapioca wastewater were designed and divided into 3 different directions: up and sideflow, downflow, and upflow. The reactro was fed continuouslyy at varied organic loading rates and hydraulic retention times (HRT). Feeding by up and sideflow direction promoted the distribution of the nutrient and biomass on the supporting material evenly throughout the reactor. On the contrary, when either only downflow or upflow was employed, a gradient of the organic materials was performed along the height of the reactor. The difference in the concentration of the organic matter along the reactors increase when there was a high organic loading and the HRT was less then 3 days. Moreover, it was found that when the HRT was reduced, the efficiency in COD removal was also reduced. Particularly, the lowest COD removal was seen in the reactro with the up and sideflow feeding. The rate of biogas production per kg.COD used with different feed flow was determined. The production were 0.42, 0.45 and 0.38 m(3)/kg COD from the reactors with downflow, up and sideflow, upflow respectively (at the organic loading rate of 3 kg COD/m(3)/day, 1 day HRT). Considering the biogas production per total solid, it was shown that in the downflow reactor, the amount of the total solid was highiest i.e.1428 gm, whereas in the up and sideflow, and the upflow there were 1048 and 900 gm, respectively. In contrast, the amount of volatile suspended solid(VSS) in the downflow, up and sideflow, and upflow were 71%, 80%, and 75% respectively. However, the biogas production per VSS in the 3 reactors were the same in the range of 0.05-0.06 m(3) gas/g of VSS. The production of biogas per reactor was 0.82, 0.86, and 0.79 m(3)/m(3) reactor from the up and sideflow, downflow, and upflow feeding, respectively. from this results, it was concluded that 1. The gas production and the efficiency in degrading the organic materials depended upon the amount of the volatile suspended solid (VSS). In the downflow reactor the amount of the VSS was highest and so was the gas productivity which was 0.86 m(3)/m(3) reactro. 2. Regarding the m(3) of gas produced/kg COD used, this value in the upflow reactro was the lowest. This was due to the biomass washed out in this types of the reactro which occured more than in other types, resulting in the reformation of the biomass. During the start-up period, the microorganisms congregated on the surface of the supporting material. Subsequently, they fully grew and entrapped biomass within the void fraction. In the downflow reactro, most of the biomass was trapped; whereas in the up and sideflow, and the upflow reactros the biomass suspended in the liquid medium. The up and sideflow feeding facilitated the distribution of the microorganisms uniformly throughout the reactors. From the activity test using serum vial technique, biomass drawn from this type of reactor showed the ability to utilize variety of carbons for methane production faster than those from other reactros. In addition it also showed that this reactro was able to shorten the start-up time significantly. The increase in the remaining amount of the biomass in all types of the reactros when the operation time increased also assisted the increase in the organic loading rates to the system.
ภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์
จำนวนหน้าของวิทยานิพนธ์
ISBN
สถานที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์
คำสำคัญ Biogas, Filter Reactor, Feeding Modes, Distribution of COD or TVA, Distribution of Microorganism
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง© 2009 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ All Rights Reserved.