รายละเอียดวิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความชุกของโรคพยาธิเข็มหมุด (เส้นด้าย) ในนักเรียนโรงเรียน หนองสำโรงวิทยา จังหวัดอุดรธานี
FACTORS RELATED TO THE PREVALENCE OF ENTEROBIUS VERMICULARIS INFECTION IN NHONG-SUM-RONG SCHOOL CHILDREN, UDORNTHANI
ชื่อนิสิต นิศาชล ชาญนุกูล
Nisachon Channukool
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ พูลสุข สริยาภรณ์ MSN อ ยุวดี ฦาชา กศด (การวิจัยและการพัฒนาหลักสูตร) อ ไพเราะ ผ่องโชค วทม (วิทยาการระบาด) อ อุบลรัตน์ ประทุมวินิจ วทม (พยาธิวิทยาคลินิก)
Poolsook Sriyaporn M S N Yuwadee Luecha ED D Pai-Rao Pongchoke M S Ubolratana Pratumvinit M Sc
ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล. บัณฑิตวิทยาลัย
Mahidol University. Bangkok (Thailand). Graduate School.
ระดับปริญญาและรายละเอียดสาขาวิชา วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. พยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลอนามัยชุมชน)
Master. Nursing (Community Health Nursing)
ปีที่จบการศึกษา 2541
บทคัดย่อ(ไทย) การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ศึกษาหาปัจจัยต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์ ต่อความชุกของโรคพยาธิเข็มหมุด ในนักเรียนโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา จังหวัดอุดรธานี ประชากรที่ศึกษาจำนวน 308 คน เป็นนักเรียนซึ่งยินยอมเข้าร่วมงานวิจัย กำลังศึกษาอยู่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ตรวจความสะอาดและความยาวของเล็บ ตรวจหาความชุกของโรคพยาธิเข็มหมุดด้วยวิธี สก็อตเทป และใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากกรอบแนวคิดของงานวิจัย วิเคราะห์ ข้อมูลด้วยสถิติไคสแควร์ และแบบทดสอบของฟิชเชอร์ ผลการศึกษาพบความชุกของโรคพยาธิเข็มหมุดร้อยละ 21.4 และพบปัจจัยที่มีความ สัมพันธ์กับความชุกของโรคนี้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติได้แก่ กลุ่มอายุ (X(2)=7.075, p=0.008) ระดับการศึกษา (X(2)=8.963, p=0.011) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (X(2)=4.793, p=0.029) โดยกลุ่มเด็กที่อายุน้อยระดับการศึกษาต่ำ ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนต่ำ จะพบการเป็นโรคพยาธิเข็มหมุดมาก ด้านความรู้และความคิดเห็นของเด็กนักเรียน เกี่ยวกับความสะอาดของเล็บ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับการเกิดโรคนี้ (Fishers Exact, p=0.032; X(2)=3.379, p=0.046) รวมถึงความรู้เกี่ยวกับ อาการคันทวารหนัก มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ กับการเป็นโรคนี้เช่นกัน (Fishers Exact, p=0.011) ผลการวิจัยทำให้ทราบความชุกของโรคพยาธิเข็มหมุด ตลอดจนความรู้ ความคิดเห็น และ แบบแผนการปฏิบัติตัว ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นโรคพยาธิเข็มหมุดของนักเรียน โรงเรียน หนองสำโรงวิทยาจังหวัดอุดรธานี ซึ่งพยาบาลอนามัยชุมชนสามารถนำไปปรับปรุงแผนการพยาบาล เพื่อช่วยดูแลให้เด็กเหล่านี้มีสุขภาพดีและมีความผาสุก
บทคัดย่อ(English) This study was a survey research which was designed to collect data that could be analyzed to determine the existing risk factors associated with Enterobius vermicularis infection and the prevalence of the infection among school children. The research population was 308 Nhong-Sum-Rong school children in Udornthani who were studying in grade 1-9. Only those who agreed to participate in the project were included. Their weight and height were measured. Their fingernail cleanliness and fingernail length were visually examined. The Scotch tape test was used to determine the Enterobius vermicularis infection. A questionnaire was developed from research framework to assess the childrens individual characteristics and family data. Chi-square and Fishers exact test were used to analyze the relationship between variables. The prevalence of Enterobius vermicularis infection among Nhong-Sum-Rong School children was 21.4 percent. The age group, educational level and academic achievement were related to the prevalence of Enterobius vermicularis infection. The lower the age group, the higher the prevalence of Enterobius vermicularis infection (x(2)= 7.075, p=0.008). The lower the educational level, the higher the prevalence of Enterobius vermicularis infection (X(2) = 8.963, p=0.011). The lower the academic achievement, the higher the prevalence of Enterobius vermicularis infection (X(2) = 4.793, p=0.029). The fingernail-related knowledge and opinion were linked to pinworm infection (Fishers Exact, p = 0.032; X(2) = 3.979, p= 0.046). The knowledge of anus itching symptom was linked to pinworm infection (Fishers Exact, p = 0.011). The results of this study provide an information source about the Enterobius vermicularis infection related knowledge, personal opinions, behavioral patterns of Nhong-Sum-Rong School children in Udornthani. This information may be useful to community health nurses when they are developing programs to improve the childrens health and well-being.
ภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์ 974-661-324-3
จำนวนหน้าของวิทยานิพนธ์
ISBN 108 P.
สถานที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์
คำสำคัญ ENTEROBIUS VERMICULARIS INFECTION, ENTEROBIASIS, SCHOOL CHILDREN, PREVALENCE, โรคพยาธิเข็มหมุด, โรคพยาธิเส้นด้าย, นักเรียน, ความชุก
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง© 2009 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ All Rights Reserved.