รายละเอียดวิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ ปัจจัยเสี่ยงของการป่วยด้วยไข้มาลาเรียในผู้เคลื่อนย้ายชาวพม่าแถบชายแดนไทย-พม่า: ศึกษา ณ มาลาเรียคลินิก จังหวัดกาญจนบุรี
RISK FACTORS DETERMINING MALARIA INFECTION AMONG MIGRANTS FROM MYANMAR ON THE THAI-MYANMAR BORDER: A STUDY IN MALARIA CLINICS IN KANCHANABURI PROVINCE, THAILAND
ชื่อนิสิต รุ่งระวี ทิพย์มนตรี
Rungrawee Tipmontree
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ศุภชัย รัตนมณีฉัตร พ บ M Sc วิชัย รุ่งปิตะรังสี พ บ M Sc กรองทอง ทิมาสาร พ บ M P H & T M วไลกัญญา พลาศรัย Dr PH
Supachai Ratanamaneechat M D M Sc Vichai Rungpitarungsi M D M Sc Krongthong Thimasarn M D M P H & T M Valaikanya Plasai Dr PH
ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล. บัณฑิตวิทยาลัย
Mahidol University. Bangkok (Thailand). Graduate School.
ระดับปริญญาและรายละเอียดสาขาวิชา วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. วิทยาศาสตร์ (วิทยาการระบาด)
Master. Science (Epidemiology)
ปีที่จบการศึกษา 2544
บทคัดย่อ(ไทย) การศึกษาปัจจัยเสี่ยงของการป่วยด้วยไข้มาลาเรียในผู้เคลื่อนย้ายชาวพม่า แถบชายแดนไทย-พม่า: ศีกษา ณ มาลาเรียคลินิก จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการศึกษาชนิด analytie cross-sectional study เก็บข้อมูลในช่วงเดือนมิถุนายนถึงธันวาคม 2543 ผลจากการศึกษาพบว่า เพศชายมีความเสี่ยงมากกว่าเพศหญิง (OR = 3.13, 95% CI = 1.67 - 6.10, p value = 0.0002). กลุ่มอายุ 15-30 ปี มีความเสี่ยงมากกว่ากลุ่ม อายุ 31-75 ปี (OR = 4.19, 95% CI = 2.33 - 7.75 p value = 3.59 x10(-7)). กลุ่มที่มีระยะเวลาการอาศัยในกาญจนบุรีน้อยกว่า 5 ปี มีความเสี่ยงมากกว่ากลุ่มที่อาศัย มากกว่า 5 ปี (OR = 3.35, 95% CI = 1.92-5.91, p value = 7.25 x 10(-6) ผู้ที่ อาศัยในบ้านที่สร้างแบบชั่วคราวมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ที่อาศัยในบ้านที่สร้างแบบถาวร (OR = 3.52, 95%CI = 1.98-6.24, p value = 4.79 X 10(-6) ผู้ที่นอนในมุ้งไม่เป็น ประจำมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ที่นอนในมุ้งเป็นประจำ (OR =3.50, 95% CI = 1.94-6.46, p value = 1.09 x 10(-5)) ผู้ที่มีประวัติการเข้าไปพักในป่าสองสัปดาห์ก่อนการมาตรวจ โลหิตมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ที่ไม่เคยเข้าป่าในช่วงสองสัปดาห์ (OR = 4.53, 95% CI = 1.49-14.48, p value = 0.0030) ผู้ที่พักอาศัยในบ้านที่ไม่ได้ รับการพ่นสารเคมีมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ที่อาศัยในบ้านที่ได้รับการพ่นเคมี (OR = 2.58, 95% CI = 1.51-4.43, p value = 0.0003) การควบคุมไข้มาลาเรียควรมุ่งเน้นในกลุ่มผู้เคลื่อนย้าย และควรวางรูปแบบการ ให้สุขศึกษาที่จำเพาะเจาะจงสำหรับประชากรกลุ่มนี้ เนื่องจากพบว่าการให้ความรู้ แบบเดิมนั้นไม่มีผลรวมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้มุ้งเป็นประจำ ซึ่งเป็นมาตรการที่มี ความยั่งยืนและมีค่าใช้จ่ายน้อยเมื่อเทียบกับมาตรการอื่นๆ และควรคำนึงถึงการเพิ่ม จำนวนบ้านที่พ่นเคมีมีฤทธิ์ตกค้างอีกด้วย
บทคัดย่อ(English) This analytic cross-sectional study was conducted between June and December 2000 in malaria clinics in Kanchanaburi Province, Thailand. The study aimed to identify risk factors related to malaria infection among migrants from Myanmar. Data were obtained by using a structured questionnaire to interview the respondents. Then the respondents were categorized into two groups: positive group and negative group. Both groups were compared, the study showed that the risk of malaria infection in male migrants is greater than that of females (OR=3.13, 95%CI =1.67-6.10, p value =0.0002). The age group of 15-30 years has higher risk of malaria infection than the age group of 31-75 years (OR=4.19, 95%CI =2.33-7.75, p value =3.59x10(-7). The length of stay in Kanchanaburi Province is also associated with malaria infection (OR = 3.35, 95%CI = 1.92-5.91, p value = 7.25 x 10(-6). In addition, people who live in poorly-constructed houses have greater risk than those who live in permanently-constructed houses (OR = 3.52, 95%CI = 1.98-6.24, p value = 4.79 x 10(-6). Migrants who do not regularly sleep under mosquito nets have greater risk of acquiring malaria infection than those who regularly do so (OR = 3.50, 95%CI = 1.94-6.46, p value = 1.09 x 10(-5). Furthermore, those with a previous history of residing in the forest within the last two weeks show a significant relationship to malaria infection (OR = 4.53, 95%CI = 1.49-14.48, p value = 0.0030). Finally, the study showed that people who live in houses sprayed with insecticide show less risk than those who live in unsprayed houses (OR = 2.58, 95%CI = 1.51-4.43, p value = 0.0003). The results indicate that the National Malaria Control programme of Thailand should focus its efforts on this group of migrants. Regular and conventional health education and communication programmes are not effective because they aim at providing knowledge on malaria, which has been proven non-useful to this group. The programme needs to design specific health education and communication programmes specifically for this population. In addition, the following interventions should be applied: first, regular use of mosquito net should be advocated. This preventive measure is sustainable when compared to other interventions, because it is less costly to the target population. Residual spaying is another intervention that should be considered. Increasing number of sprayed houses could probably decrease man-mosquito contact.
ภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์ 974-04-0643-2
จำนวนหน้าของวิทยานิพนธ์
ISBN 77 P.
สถานที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์
คำสำคัญ RISK FACTORS, MIGRANTS, MALARIA
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง© 2009 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ All Rights Reserved.