รายละเอียดวิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ ปัญหาการเรียนของนักศึกษาวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ในคณะวิชาคหกรรม วิทยาลัยสารพัดช่าง เขตกรุงเทพมหานคร
Problems from learning short courses by vocational students, Home Economics Technical College in Bangkok
ชื่อนิสิต นวพร ธนวัฒน์
Nawaporn Thanawat
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
Srinakharinwirot University, Prasarnmit
ระดับปริญญาและรายละเอียดสาขาวิชา ปริญญานิพนธ์มหาบัณฑิต. (การศึกษาผู้ใหญ่)
Master.
ปีที่จบการศึกษา 2536
บทคัดย่อ(ไทย) ความมุ่งหมายของการวิจัยนี้เพื่อศึกษาปัญหาในการเรียน ของนักศึกษาวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ในคณะคหกรรม วิทยาลัย สารพัดช่าง เขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ วิทยาลับสารพัดช่างพระนคร วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา และเปรียบเทียบปัญหาการเรียนของนักศึกษาใน 4 ด้าน คือ ด้านตัวผู้เรียน ด้านครูผู้สอน ด้านหลักสูตร และด้านสิ่งสำนวยความสะดวก กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาวิชาชีพลักสูตรระยะสั้นจำนวน 333 คน ที่กำลังศึกษาอยู่ระหว่างเดือนกันยายนถึง ธันวาคม 2534 โดยวิธีการ สุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตาฐานและทดสอบค่า F สรุปได้ดังนี้ปัญหาทางการเรียน ของนักศึกษาวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น พบว่าด้านตัวผู้เรียนมีปัญหาสูงสุด ในเรื่องไม่มีเวลาฝึกทบทวนการเรียนที่บ้าน ด้านครูผู้สอนมีปัญหาสูงสุด ในเรื่อง ครูให้รายละเอียดในบทเรียนไม่ชัดเจต เช่น เทคนิคการสอน และเคล็ดลับต่าง ๆ ในการทำความเข้าใจบทเรียน ด้านหลักสูตร มีปัหหาสูงสุดในเรื่องนักศึกษาไม่มีโอกาสไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีปัญหาสูงสุดในเรื่องไม่มีตู้รับฝากอุปกรณ์ การเรียนในแต่ละห้องเรียน แต่เมื่อพิจารณาปัญหาการเรียนรวมทั้ง 4 ด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำกมากอาจถือได้ว่าไม่มีปัญหา นักศึกษา วิชาชีพกลักสูตรระยะสั้นที่เรียนต่างสถาบันกัน มีปัญหาการเรียน ด้านตัวผู้เรียน ครูผู้สอน หลักสูตร และสิ่งอำนวยความสะดวกแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่าง สี่พระยะและนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร มีปัญหาการเรียน แตกต่างจาก นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง นักศึกษาวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น แผนกวิชาอาหารและขนม แผนกวิชาตัดเสื้อสตรี แผนกวิชาเสริมสวยสตรี แผนกวิชาตัดเสื้อชาย แผนกวิชาช่างตัดผมชาย มีปัญหาการเรียนโดยส่วนรวมทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .001 โดยนักศึกษาแผนกวิชาช่างตัดผมชาย มีปัญหาการเรียน แตกต่างจากนักศึกษาแผนกวิชาตัดเสื้อสตรี และแผนกวิชาช่างเสริมสวยสตรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักศึกษาที่ไม่มีรายได้ ไม่ได้ทำงาน ทำธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย รับจ้างเอกชน รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีปัญหาการเรียนโดยส่วนรวมไม่แตกต่างกัน นักศึกษาที่มีอายุ 15-24 ปี อายุระหว่าง 25-34 ปี อายุระหว่าง 35-44 และอายุ 45 ปีขึ้นไป มีปัญหาการเรียนด้านตัวผู้เรียน ด้านครูผู้สอน ด้านหลักสูตร และด้านสิ่งอำนวยความสะดวกไม่แตกต่างกัน
บทคัดย่อ(English) Not Available
ภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์
จำนวนหน้าของวิทยานิพนธ์
ISBN
สถานที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์ สำนักหอสมุดกลาง มศว. ประสานมิตร Srinakharinwirot University, Prasarnmit Library
คำสำคัญ Learning problems, Vocational education, Home economics, Polytechnic colleges, Non-formal education, ปัญหาการเรียน, วิชาชีพระยะสั้น, คหกรรมศาสตร์, วิทยาลัยสารพัดช่าง, นักศึกษา, การศึกษานอกโรงเรียน
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง© 2009 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ All Rights Reserved.