รายละเอียดวิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ การพัฒนาหลักสูตรเพื่อถ่ายทอดเพลงอีแซว ภูมิปัญญาท้องถิ่นสุพรรณบุรี สำหรับ นักเรียนประถมศึกษา
THE DEVELOPMENT OF CURRICULUM FOR TRANSMITTING PLANG E -SAEW : SUPHAN BURI LOCAL WISDOM FOR ELEMENTARY STUDENTS
ชื่อนิสิต อุบลรัตน์ กิจไมตรี
Ubonrat Kitmaitree
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ดร มาเรียม นิลพันธุ์ บัญญัติ เรืองศรี ดร มณเทียร ชมดอกไม้
ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร. บัณฑิตวิทยาลัย
Silpakorn University. Nakorn Pathom (Thailand). Graduate School.
ระดับปริญญาและรายละเอียดสาขาวิชา วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรและการนิเทศ)
Master. Education (Curriculum and Supervision)
ปีที่จบการศึกษา 2544
บทคัดย่อ(ไทย) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรเพื่อถ่ายทอดเพลงอีแซว ภูมิปัญญาท้องถิ่นสุพรรณบุรี สำหรับนักเรียนประถมศึกษา มีขั้นตอนการพัฒนาหลัก สูตร 4 ขั้นตอน คือ (1) การสำรวจและศึกษาข้อมูลพื้นฐาน (2) การสร้างหลักสูตร (3) การทดลองใช้หลักสูตร (4) การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร โดยทดลองใช้หลัก สูตรกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดพังม่วง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 23 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย (1) แบบสัมภาษณ์ (2) แบบสอบถาม (3) ประเด็นการสนทนากลุ่ม (4) แบบประเมิน (5) แบบบันทึกพฤติกรรมประจำวัน (6) แบบ เขียนพรรณาความ การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา(content analysis) ผลการวิจัยพบว่า (1)ผลการสำรวจและศึกษาข้อมูลพื้นฐาน พบว่า นักเรียนและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยว ข้องมีความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อถ่ายทอดเพลงอีแซว ภูมิปัญญาท้องถิ่น สุพรรณบุรี (2) ผลการสร้างหลักสูตร พบว่าหลักสูตร ประกอบด้วย หลักการ คำอธิบาย รายวิชา จุดหมาย โครงสร้าง ขอบข่ายเนื้อหา เวลาเรียน แนวทางการจัดการเรียนการ สอน สื่อ และการประเมินผล และแผนการสอน 10 แผนการสอน ขอบข่ายเนื้อหา ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา ลักษณะทั่วไปของเพลงอีแซว และขั้นตอนการแสดงเพลงอีแซว ผู้ เชี่ยวชาญประเมินองค์ประกอบของหลักสูตรมีความสอดคล้องและเหมาะสม (3) ผลการทดลอง ใช้หลักสูตร พบว่า นำหลักสูตรไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน วัดพังม่วง จังหวัดสุพรรณบุรีสอนโดยปราชญ์ชาวบ้านร่วมกับผู้สอนและผู้วิจัยเป็น เวลา 60 คาบ และ (4) ผลการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร พบว่า นักเรียนมีความ รู้เกี่ยวกับเรื่องเพลงอีแซว สามารถแสดงเพลงอีแซวได้ และมีเจตคติที่ดีต่อหลัก สูตรและปรับปรุงหลักสูตร ในเรื่อง ระยะเวลาให้มีความยืดหยุ่น ในงานให้มีความ น่าสนใจ และคำอธิบายรายวิชาให้เหมาะสมกับสภาพของนักเรียน
บทคัดย่อ(English) The purpose of this research was to develop curriculum for transmitting Plang E - Saew of Suphan buri local wisdom for elementary students. The development of curriculum for transmitting Plang E - Saew was consisted of 4 stages as follow : (1) the investigation and study of the basic data (2) the construction of curriculum (3) the implementation of the curriculum (4) the evaluation of curriculum. The instruments employed were interview forms, questionnaires, focus group guidelines, evaluation forms, the log book, and the description forms. Percentage and content analysis were employed for the analysis of data. The results basic data investigation concerning curriculum construction Plang E - Saew. The students showed that the development for Plang E - Saew Supan buri local wisdom for elementary students. The results from the construction of the training curriculum indicated coherence between context consisted of the principles, course description, objectives, structure, contents, time duration, instructional directions and evaluation. The curriculum was implemented with twenty three of fifth grade taught by local scholars of community and teachers in sixty period. The curriculum evaluation showed that students had good comprehension, skills and positive attitudes toward the curriculum with suggestions improvement of curriculum flexibility, more interesting tasks and the better course description.
ภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์ 974-653-034-8
จำนวนหน้าของวิทยานิพนธ์
ISBN
สถานที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์
คำสำคัญ THE DEVELOPMENT OF CURRICULUM, THE CURRICULUM FOR TRANSMITTING PLANG E - SAEW, การพัฒนาหลักสูตร, หลักสูตรเพื่อถ่ายทอดเพลงอีแซว
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง© 2009 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ All Rights Reserved.