รายละเอียดวิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ การใช้ชุดการสอนแบบสื่อประสมในการสอนรายวิชา ค 011 เรื่อง พหุนาม สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม จังหวัดสุพรรณบุรี
Utilization of Multi - media Instructional Package in the Teaching of Polynomial in the Course Mathematics 011 for Mathayom Suksa Three Students in Samchukratanapokaram School, Suphanburi
ชื่อนิสิต ทองคำ สาระวงษ์สุทธิ์
Thongkam Sarawongsut
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา รศ อุษาวดี จันทรสนธิ รศ ปรีชา เนาว์เย็นผล ผศ สาโรจน์ นิลดำ
Asso Prof Usavadee Chantarasonthi Asso Prof Preecha Nowyenphon Asst Prof Saroj Nildam
ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช. บัณฑิตวิทยาลัย
Sukhothaithammathirat Open University. Nonthaburi (Thailand). Gruduate school.
ระดับปริญญาและรายละเอียดสาขาวิชา วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรและการสอน)
Master. Education (Curriculum and Instruction)
ปีที่จบการศึกษา 2538
บทคัดย่อ(ไทย) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดการสอน แบบสื่อประสม เรื่อง พหุนาม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 และเพื่อประเมินผลการนำชุดการสอนแบบสื่อประสม เรื่องพหุนาม มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยพิจารณา จากผลสัมฤทธิ์และเจตคติต่อการเรียน ในการวิจัยนั้นผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างเป็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 2 ห้องเรียน รวม 90 คน เครื่อง มือวิจัยประกอบด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการสอนและชุดการสอนแบบสื่อประสม เครื่องมือที่ใช้ใน การรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนการ เรียนและหลังการเรียนเรื่องพหุนาม และแบบวัดเจตคติต่อ การเรียนเรื่อง พหุนาม โดยใช้ชุดการสอนแบบสื่อประสม ผลการวิจัยพบว่า ชุดการสอนแบบสือประสมที่ผู้วิจัย สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 75.5/76.7 นักเรียนที่เรียน คณิตศาสตร์เรื่อง พหุนาม โดยใช้ชุดการสอนแบบสื่อประสม มีผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัย สำคัญที่ระดับ 0.05 และนักเรียนที่เรียนคณิตศาสตร์เรื่อง พหุนามโดยใช้ชุดการสอนแบบสื่อประสมมีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยวิธีสอนแบบ ปกติอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 และนักเรียนที่เรียน โดยใช้ชุดการสอนแบบสื่อประสมมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน คณิตศาสตร์ นอกจากนี้ชุดการสอนแบบสื่อประสมยังทำให้ นักเรียนเกิดความสนใจไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน มีความ เข้าใจในบทเรียนดีขึ้นและช่วยประหยัดเวลาสอนของครู ทำให้ครูมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนมากขึ้น
บทคัดย่อ(English) The purposes of this study were to develop multi - media instructional package on polynomial for Mathayomsuksa Three students and to determine its effects on students achievement and learning attitudes. The sample consisted of 90 Mathayomsuksa Three students of Samchukratanapokaram School, Suphanburi. Research instruments included the instructional package with accompanying lesson plans, and the data collecting instruments consisting of the polynomail achievement tests for pre - testing and the post - testing, and the attitude test on polynomial learning through multimedia instructional package. Findings showed that the multi - media instructional package had the E(,1)/E(,2) efficiency rate of 75.5/76.7. The posttest achievement scores of the students who learned through the instructional package were found to be significantly higher, at the 0.05 level, than the pre-test achievement scores. Comparison between the students who learned through the instructional package and those who learned under the conventional approach showed that the former groups mean achievement acore was significantly higher, at the 0.05 level, than that of the latter group. Moreover, students who learned through the instructional package were found to have favorable attitudes toward learning with the package. The package was found to help make the lesson more interesting and easier to understand, and save teaching time allowing the teacher to have more interaction with students.
ภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์
จำนวนหน้าของวิทยานิพนธ์
ISBN
สถานที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์
คำสำคัญ MATHEMATUCS INSTRUCTION, POLYNOMIAL, MULTI - MEDIA INSTRUCTIONAL PACKAGE, การสอนคณิตศาสตร์, พหุนาม, ชุดการสอนแบบสื่อประสม
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง© 2009 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ All Rights Reserved.