รายละเอียดวิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ การศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมของครอบครัวกับพื้นฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และสภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดนครราชสีมา
A Study of Socio-Economic Factors, Background Dnlwledge on Mathematics of Mathayomsuksa One Students, and Conditions of Mathematics Instruction in Schools under the Education Expansion Project in Nakorn Ratchasima
ชื่อนิสิต เสาวนีย์ เพชรบุตร
Saowanee Phetchabutr
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา รศ ดร ประพนธ์ เจียรกุล ผศ รัตนา รุจิรกุล
Asso Prof Dr Praphon Jearakul Asst Prof Ratana Rujirakul
ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช. บัณฑิตวิทยาลัย
Sukhothaithammathirat Open University. Nonthaburi (Thailand). Gruduate school.
ระดับปริญญาและรายละเอียดสาขาวิชา วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรและการสอน)
Master. Education (Curriculum and Instruction)
ปีที่จบการศึกษา 2538
บทคัดย่อ(ไทย) การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ ปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมของครอบครัวของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 เปรียบเทียบพื้นฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเปรียบเทียบสภาพการ จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใน โรงเรียนมัธยมศึกษาและในโรงเรียนประถมศึกษาตามโครงการ ขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีเขตบริการเดียวกันหรือใกล้ เคียงกันในจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้ เป็นโรงเรียนมัธยม ศึกษาและโรงเรียนประถมศึกษาในโครงการขยายโอกาสทาง การศึกษาที่มีเขตบริการเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ในจังหวัด นครราชสีมา จำนวน 3 คู่ รวมทั้งสิ้น 6 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา (สาขาท่าจะหลุง) และโรงเรียน บ้านหนองบอน ในอำเภอโชคชัย โรงเรียนหนองยางพิทยาคม และโรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ ในอำเภอจักราช โรงเรียน ทัพรั้งพิทยาคม และโรงเรียนกุดตาดำ ในอำเภอโนนไทย การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ 1) แบบสอบ ถามปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมของครอบครัวของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) แบบวัดความรู้พื้นฐานทาง คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3) แบบสังเกต และสัมภาษณ์สภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบ ที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมของครอบครัวของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนทั้งสองประเภท ซึ่งไม่ แตกต่างกัน ได้แก่ ปัจจัยต่อไปนี้ คือ อาชีพบิดามารดา รายได้บิดามารดา ระดับการศึกษาของบิดามารดา จำนวน พี่น้องในครอบครัว จำนวนพี่น้องที่กำลังเรียน และสภาพ การพำนักอาศัย อย่างไรก็ตามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรง เรียนมัธยมศึกษาขยายโอกาส มีระยะทางจากบ้านไปโรงเรียน โดยเฉลี่ย สูงกว่านักเรียนชั้นเดียวกันในโรงเรียนประถม ศึกษาขยายโอกาสและยังเดินทางโดยวิธีอื่น ที่มิใช่การเดิน คิดเป็นร้อยละที่สูงกว่าอีกด้วย แสดงให้เห็นว่าโรงเรียน มัธยมศึกษาขยายโอกาส สามารถดึงดูดนักเรียนที่จบชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนประถมศึกษาหลาย ๆ โรง แต่โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส สามารถดึงดูดนักเรียน ที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนของตนเท่านั้น นอกจากนั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียน มัธยมศึกษาขยายโอกาส ยังแสดงความตั้งใจที่จะเรียนต่อ จนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละสูงกว่านักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส อีกด้วย 2. ข้อมูลผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 และผลการทดสอบความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ปรากฏว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่กำลังเรียนอยู่ ในโรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาสมีผลการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่า และคะแนน จากการทดสอบความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขยายโอกาส แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาสสามารถ จูงใจให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีจากชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ให้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนของ ตนได้ แต่โรงเรียนมัธยมศึกษาขยายโอกาสจะรับนักเรียน ที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนประถมศึกษาใน เขตบริการโดยไม่สามารถคัดเลือกนักเรียนตามเกณฑ์พื้น ความรู้ 3. สภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนทั้งสองประเภท ที่พบว่าไม่แตกต่างกัน ได้แก่ การบริการสื่อและการใช้สื่อการสอนคณิตศาสตร์ การเตรียม การสอนและการดำเนินการสอน การสอนซ่อมเสริม การ นิเทศการสอน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และการ วัดผลประเมินผล อย่างไรก็ตาม สภาพที่แตกต่างกัน ได้แก่ สภาพ พื้นที่ซึ่งโรงเรียนมัธยมศึกษาขยายโอกาสมีพื้นที่กว้าง ขวางกว่า นอกจากนี้ยังพบความแตกต่างเกี่ยวกับสถานภาพ ของบุคลากรสอนคณิตศาสตร์ การจัดครูเข้าสอน การบริการ เอกสารหลักสูตร งบประมาณในการซื้อสื่อการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ และการจัดเก็บสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
บทคัดย่อ(English) The purpose of this study was to compare the elementary schools and secondary schools under the Education Expansion Project (EEP) in Nakorn Ratchasima on the following : (1) the socio - economic background factors of Mathayomsuksa One students; (2) background knowledge on mathematics of Mathayomsuksa One students; and (3) conditions of mathematics instruction in Mathayomsuksa One. The sample comprised of three pairs of EEP elementary and secondary schools located in the same or adjacent localities. They were Dankwianwittaya Secondary School (Tachalung Branch) and Nongbon Elementary School in Chokchai District, Nongyangpittayakom Secondary School and Bantoomratburana Elementary School in Chakkarat District, and Taprangpittayakom Secondary School and Kudtadam Elementary School in Nonthai District. The multi-stage sampling method was employed for selection of the sample. Instruments employed for data collection included (1) a questionnaire to obtain data on students socio-economic background factors ; (2) a battery of achievement tests to assess students background knowledge on mathematics at Prathomsuksa Six level ; and (3) a checklist and interview form to obtain data on conditions of mathematics instruction in the sample schools. Statistical procedure for data analysis included the percentage, the mean, the standard deviation and the t-test The following reserch findings were obtained : 1. Students attending the two types of school did not differ on the following socio - economic factors : parental occupation, parental income, level of education of parents, number of sibling, number of sibling attending school, and residential condition. However, it was found that Mathayomsuksa One students in EEP secondary schools had to travel to school at a longer averaged distance, and used other means of travel for a larger percentage than those in the EEP elementary schools. This finding indicated that the EEP secondary schools were able to attract Prathomsuksa Six graduates from many elementary schools in the area, while the EEP elementary schools were able to attract only their own Prathomsuksa Six graduates. Moreover, Mathayomsuksa One students in EEP secondary schools also expressed their intention to continue their study to the completion of the upper secondary level at a higher percentage than those attending the EEP elementary schools. 2. Mathematics achievement records from Prathomsuksa Six and results of testing on mathematics background knowledge of the sample students showed that EEP elementary school students had better achievement records and score significantly higher on the mathematics background achievement test than those in the EEP secondary schools. These findings indicated that the EEP elementary schools were able to persuade students with good mathematics achievement records to continue their study in the same school, whereas the EEP secondary schools had to admit all who applied to study, regardless of where they graduated from and what were their mathematics achievement records. 3. Regarding the conditions of mathematics instruction in the two types of school, no difference was found on the following : availability and uses of instructional media on mathematics, lesson planning, methods of teaching, remedial teaching, supervision of teaching, extra - curricular activities, and evaluation. However, it was found that the EEP secondary schools accupied larger land areas than the EEP elementary schools. The following conditions were also found to be different : the status of mathematics personnel, patterns of assignment of mathematics teachers, services on curriculum materials, budgets on instructional media, and the arrangement and keeping of mathematics media.
ภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์
จำนวนหน้าของวิทยานิพนธ์
ISBN
สถานที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์
คำสำคัญ SOCIP - ECONOMIC FACTORS, MATHEMATICS BACKGROUND, MATHEMATICS INSTRUCTION, EDUCATION EXPANSION PROJECT SCHOOLS, ปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมของครอบครัว, พื้นฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์, การเรียนการสอนคณิตศาสตร์, โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษ
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง© 2009 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ All Rights Reserved.