รายละเอียดวิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ค 015 เรื่อง ลิมิตและ ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
DEVELOPMENT OF COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION ON LIMIT AND CONTINUITY OF FUNCTION IN THE COURSE MATH 015 FOR MATHAYOM SUKSA VI STUDENTS AT MAHAVAJIRAVUDH SCHOOL IN SONGKHLA PROVINCE
ชื่อนิสิต ลัดดา พุมอุทัยวิรัตน์
Ladda Pum-uthaiwirat
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา รศ ปรีชา เนาว์เย็นผล รศ ดร วัชรพงษ์ อนันต์ชื่น
Asso Prof Preecha Nowyenphon Asso Prof Dr Wacharapong Anantchuen
ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. บัณฑิตวิทยาลัย
Sukhothai Thammathirat Open University. Nonthaburi. (Thailand). Graduate School.
ระดับปริญญาและรายละเอียดสาขาวิชา วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรและการสอน)
Master. Education (Curriculum and Instruction)
ปีที่จบการศึกษา 2542
บทคัดย่อ(ไทย) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการสอนที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนกับนักเรียนที่เรียนด้วยการสอนแบบปกติในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน และเพื่อศึกษาความคิดเห็น ของนักเรียนต่อการเรียนด้วยการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2542 ที่มีความสามารถ ทางการเรียนปานกลางและอ่อนคละกัน จำนวน 2 ห้องเรียน ซึ่งได้ จากการสุ่มอย่างง่ายโดยจับสลาก นักเรียนกลุ่มทดลองมี 39 คนเรียน ด้วยการสอนที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนักเรียนควบคุมมี จำนวน 44 คน เรียนด้วยการสอนแบบปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการสอนที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถาม ความคิดเห็นต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ก่อนดำเนินการเรียนการสอนนักเรียนทั้งสองกลุ่มทำแบบ ทดสอบก่อนเรียน ผู้วิจัยสอนด้วยตนเองทั้งสองกลุ่ม ผู้วิจัยสอน นักเรียนกลุ่มทดลองโดยการนำเข้าสู่บทเรียนก่อนให้เรียนด้วยคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ส่วนกลุ่มควบคุมสอนด้วยวิธีปกติ หลังจากสอนทุกบทเรียน แล้วทั้งสองกลุ่มทำแบบทดสอบหลังเรียน และนักเรียนในกลุ่ม ทดลองตอบแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ ความแปรปรวนร่วม สำหรับข้อมูลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็น วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างทั้งสอง กลุ่มแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี ผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มควบคุมสูงกว่าของกลุ่มทดลอง เมื่อเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีระดับความสามารถทาง การเรียนต่างกันระหว่างทั้งสองกลุ่ม ผลปรากฎว่าไม่พบความแตกต่าง ระหว่างผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่มีระดับความสามารถปานกลาง แต่พบความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่มีระดับความสามารถ อ่อนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนของนักเรียน อ่อนในกลุ่มควบคุมสูงกว่ากลุ่มทดลอง นักเรียนที่เรียนด้วยการสอน ที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความคิดเห็นที่ดีต่อการเรียน เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน โดยการใช้บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
บทคัดย่อ(English) The objectives of this research were to compare the learning achievement on the mathematical topic : Limit and Continuity of Function of students learning form the computer assisted instruction with that of those learning from traditional instruction, and to study the opinions of students on the computer assisted instruction. The sample of this study consisted of Mathayom Suksa VI students at Mahavajiravudh School in Songkhla Province in the academic year 1999. The students were randomly selected and divided into the experimental and control groups. The experimental group consisted of 39 students who were taught using computer assisted instruction. The control group consisted of 44 students taught by the traditional method. Students in both groups were mixed in mathematical ability, consisting of weak and moderate students. The research instruments were a set of lesson plans on Limit and Continuity of Function for the experimental group, computer assisted instruction lessons, and achievement test, and a questionnaire about students opinions on teaching and learning Limit and Continuity of Function using computer assisted instruction. Both groups were given a pre-test before starting the lessons and were taught by the researcher. The experimental group was given an introduction to the topic before studying by computer assisted instruction. The control group was taught using the traditional method. After the teaching both groups were posttested and the experimental group completed the questionnaire. ANCOVA was used to compare students achievements. Means and standard deviations were employed to analyse students opinions obtained from the questionnaire. It was found that there was a significant difference at the .05 level on the achievements of the two groups. The mean of the control group was higher than that of the experimental group. The achievements of the moderate and the weak students between both groups were compared. It was found the there was no significant difference between the moderate students but there was significant difference at the .05 level between the weak. The weak students in the control group had higher scores than those in the experimental group. Students in the experimental group had positive opinions on the teaching and learning on Limit and Continuity of Function using computer assisted instruction.
ภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์
จำนวนหน้าของวิทยานิพนธ์
ISBN
สถานที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์
คำสำคัญ COMPUTER-ASSISTED INSTRUCTION, MATHEMATICS TEACHING, CALCULUS, SECONDARY EDUCATION, คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การสอนคณิตศาสตร์ แคลคูลัส มัธยมศึกษา
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง© 2009 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ All Rights Reserved.